Họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học của Học viện Dân tộc

06/09/2022

     Chiều 5/9/2022, tại Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học của Học viện Dân tộc. Tham dự có các thành viên Hội đồng và thành viên Ban thư ký.

Toàn cảnh cuộc họp

     Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học, Học viện Dân tộc đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-HVDT ngày 21/7/2022 về thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học; Kế hoạch số 59/KH-HVDT ngày 12/7/2022 về Tổ chức tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học của Học viện Dân tộc năm 2022 và Kế hoạch số 79/KH-HVDT ngày 31/8/2022 về Tự đánh giá cơ sở giáo dục của Học viện Dân tộc. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã thông qua nội dung văn bản tại cuộc họp.

     GS.TS. Trần Trung khẳng định, công tác đảm bảo chất lượng rất quan trọng trong việc thực hiện quy định của Nhà nước, là bắt buộc đối với cơ sở giáo dục đại học; các bước triển khai của Hội đồng nhằm tổng hợp, đánh giá cơ sở giáo dục, là cơ sở để thực hiện đánh giá ở những năm tiếp theo. Theo đó, các ý kiến thảo luận tại cuộc họp tập trung vào sự kết nối, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng, Ban thư ký và nhóm chuyên trách để thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, dự kiến thời gian triển khai nhiệm vụ.

     Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận tại cuộc họp, GS.TS. Trần Trung giao Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng rà soát hệ thống văn bản để tham mưu điều chỉnh nội dung cho phù hợp đối với việc kiện toàn, bổ sung danh sách Hội đồng, Ban thư ký, nhóm chuyên trách. Theo đó, việc phân công nhiệm vụ cần căn cứ vào tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể; chuẩn bị văn bản hướng dẫn, thông báo, kế hoạch, tài liệu kèm theo…, đồng thời học tập việc triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học của một số đơn vị có uy tín để rút kinh nghiệm trong triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học tại Học viện Dân tộc một cách hiệu quả.

Thu Phương

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068