Họp Hội đồng thẩm định đề cương và lựa chọn giáo trình trình độ đại học năm học 2021-2022

31/08/2021

     Ngày 31/8/2021, Hội đồng thẩm định đề cương và lựa chọn giáo trình trình độ đại học năm học 2021-2022 tổ chức họp trực tuyến. Chủ trì cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc (HVDT), Chủ tịch Hội đồng; tham dự cuộc họp có thành viên Hội đồng; đại diện các Ban biên soạn giáo trình và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc HVDT.

GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT, Chủ tịch Hội đồng

     Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Để biên soạn, lựa chọn giáo trình có chất lượng, phù hợp với từng học phần, công tác thẩm định đề cương và lựa chọn giáo trình rất quan trọng, đòi hỏi các Khoa chuyên môn, thầy, cô và thành viên Hội đồng kịp thời đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin chính xác, theo dõi chặt chẽ nội dung đề cương để tham mưu thẩm định ban hành. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị, cá nhân báo cáo, đề xuất phương án triển khai.

     TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo, Ủy viên thường trực Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và Tờ trình danh sách đề cương học phần, lựa chọn giáo trình giảng dạy các học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số năm học 2021-2022. Ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự tập trung vào những vấn đề:

      Việc lựa chọn giáo trình phải bài bản, giáo trình lựa chọn trên cơ sở đề xuất của giảng viên, phù hợp với việc biên soạn, xây dựng đề cương. Ngoài việc lựa chọn giáo trình chính, giảng viên cần cập nhật, bổ sung kiến thức cho sinh viên.

     Cân nhắc hai tiêu chí biên soạn và thực hiện; các mẫu biểu là cần thiết, khả thi trong triển khai thực hiện; thống nhất nội dung về thông tin ban đầu, các chương, mục và đánh giá. Đề cương học phần phải chi tiết, được cập nhật, điều chỉnh phù hợp, đảm bảo các quy định và tiêu chí đánh giá…

     GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT, Chủ tịch Hội đồng kết luận cuộc họp: Về chuyên môn học thuật, Hội đồng thẩm định cấp Khoa chịu trách nhiệm; thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm tư vấn cho Giám đốc HVDT.

     Trên cơ sở lựa chọn giáo trình giảng dạy, Phòng Đào tạo thiết kế phiếu để thành viên Hội đồng nhận xét, tổng hợp phiếu, gửi báo cáo và tham mưu ban hành Quyết định lựa chọn giáo trình. Về thẩm định đề cương, đối với chương trình đào tạo thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; điểm, trọng số, nội dung, chuẩn đầu ra…theo Quy chế chung, trình bày đề cương phải thống nhất. Đề cương đảm bảo đủ thông tin về thời gian, chính sách học tập, phương thức đánh giá, được công bố trên cổng thông tin điện tử của HVDT. Tổ thẩm định rà soát chương trình đào tạo, tổng hợp báo cáo Giám đốc HVDT.

      Giao Phòng Đào tạo tham mưu ban hành Quy chế đào tạo; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tham mưu ban hành Quy chế đánh giá; phối hợp ban hành hướng dẫn điều chỉnh đề cương. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện đúng quy trình, tiến độ đề ra.

                                                                                       Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068