Họp góp ý nội dung đề nghị sửa đổi các văn bản của Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 theo thông báo của Ủy ban Dân tộc

27/03/2024

     Chiều ngày 26/3/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc đã diễn ra cuộc họp góp ý nội dung đề nghị sửa đổi các văn bản của Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 theo Thông báo số 433/TB-UBDT ngày 21/3/2024 của Ủy ban Dân tộc. Cuộc họp do GS. TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện chủ trì với sự tham dự của các Phó Giám đốc, Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

     Sau khi nghe trình bày từ lãnh đạo các đơn vị liên quan cũng như ý kiến góp ý của các Phó Giám đốc Học viện, Giám đốc Học viện thống nhất phân công như sau:

- Đối với 02 nội dung mà Học viện Dân tộc được giao chủ trì: (1) Giao Phòng Kế hoạch – Tài vụ đầu mối tổng hợp chức năng quản lý chung của Học viện. (2). Giao Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc là đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện đối với Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5; các đơn vị phối hợp là Phòng Kế hoạch – Tài vụ, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan. (3). Giao Phòng Đào tạo chủ trì thực hiện đối với Nội dung 2, Tiểu dự án 2, Dự án 5 về đào tạo đại học và sau đại học; các khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan phối hợp

- Đối với 02 nội dung mà Học viện Dân tộc được giao phối hợp: (1) Giao cho Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc chủ trì Tiểu dự án 4, Dự án 5, giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng phối hợp. (2) Giao Phòng Kế hoạch – Tài vụ chủ trì Tiểu dự 3, Dự án 10, các đơn vị liên quan phối hợp.

      Đồng thời, Giám đốc Học viện cũng yêu cầu triển khai, thực hiện một số công việc quan trọng, cấp bách trong thời gian tới, cụ thể như: Ban hành các quyết định bằng văn bản; Rà soát hệ thống chính sách, hệ thống văn bản quản lý và hướng dẫn chương trình để gửi văn bản cho Văn phòng 1719, Vụ Kế hoạch – Tài chính và Vụ Chính sách dân tộc; Hướng dẫn, tổng hợp, phê duyệt kế hoạch; Kiểm tra, giám sát, trả lời kiến nghị của các đơn vị liên quan…

      Kết thúc cuộc họp, toàn thể lãnh đạo của các đơn vị liên quan nhất trí với các kết luận của Giám đốc Học viện và nghiêm túc triển khai thực hiện cho kịp tiến độ đề ra.

Công Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068