Họp giao ban công tác tháng 8 năm 2020.

07/08/2020

     Ngày 6/8/2020, tại Hà nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2020. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 7/2020, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, kết quả cụ thể đã hoàn thành 346/347 nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị

     Về phương hướng công tác tháng 08 năm 2020, HVDT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 985/QĐ-UBDT ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho HVDT; Quyết định số 43/QĐ-UBDT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của HVDT; Quyết định số 06/QĐ-HVDT ngày 10/01/2020 của HVDT về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Học viện.

     Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 7 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể:  Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên làm đầu mối, tham mưu cho Giám đốc Học viện trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Kịp thời cập nhật chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn, cơ quan cấp trên, chính quyền địa phương về theo dõi diễn biến dịch. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, hướng dẫn đến tất cả viên chức và người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc. Phòng Kế hoạch – Tài vụ cùng các đơn vị chuyên môn rà soát khối lượng công việc, bám sát tham mưu Giám đốc Học viện xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2023 theo yêu cầu, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn tham mưu kiện toàn các Ban chỉ đạo, các Hội đồng, các Tổ công tác theo cơ cấu tổ chức, chức danh mới. Tiếp tục tham mưu xem xét về cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện theo hướng tự chủ, khai thác sử dụng có hiệu quả  hợp đồng lao động theo nguồn thu. Nghiên cứu các văn bản của nhà nước tham mưu việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức Học viện theo Luật Viên chức và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp với các cơ quan hữu quan trình hồ sơ xin tăng biên chế cho Học viện. Báo cáo kết quả rà soát, đăng ký nhu cầu về đội ngũ giảng viên để phục vụ cho mở ngành, xin chỉ tiêu biên chế, nhu cầu chuyển đổi chức danh nghề nghiệp và thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức Học viện vào tuần 33, tháng 8/2020…rà soát đảm bảo thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định đối với công chức, viên chức, người lao động trong Học viện, cam kết xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068