Họp giao ban công tác tháng 7 năm 2021

07/07/2021

      Sáng ngày 06/7/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2021. GS.TS.Trần Trung - Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng toàn thể  đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

      Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong 05/2021, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, kết quả cụ thể đã hoàn thành 351/351 nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị

      Về phương hướng công tác 7 năm 2021, HVDT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 18/QĐ-HVDT của Giám đốc Học viện về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 cụ thể:  Phòng Tổ chức, cán bộ: Thực hiện Kế hoạch Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Học viện 6 tháng đầu năm 2021; Thông báo số 34/TB-HVDT ngày 29/6/2021 về việc báo cáo tự nhận xét đánh giá và rà soát tiêu chuẩn thực hiện quy trình bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2021 của Học viện Dân tộc. Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Học viện Dân tộc năm 2021. Phòng Kế hoạch – Tài vụ: Triển khai thực hiện Quyết định số 18/QĐ-HVDT ngày 29/01/2021 của Giám đốc Học viện về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Hoàn thiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 – 2024. Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế: Tổ chức họp Hội đồng xét, công nhận Sáng kiến cấp cơ sở đợt 1 năm 2021. Tham mưu thực hiện Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Xây dựng nền giáo dục thực chất - định hướng và giải pháp". Viện Chiến lược và chính sách dân tộc: Hàng ngày báo cáo thực hiện nhiệm vụ Tiểu dự án 5.2 Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Viện Nghiên cứu Văn hóa dân tộc: Tham mưu điều chỉnh kế hoạch dạy tiếng dân tộc thiểu số (Tham mưu Tờ trình và Kế hoạch chỉnh sửa); Tham mưu về kế hoạch xây dựng chương trình bồi dưỡng tiếng Chăm, theo Đề án 771 năm 2021; Tham mưu về kế hoạch xây dựng chương trình bồi dưỡng tiếng Mông, theo Đề án 771 năm 2021. Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc: Tham mưu điều chỉnh kế hoạch sang nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào (Theo NQ 16/NQ-CP và theo thỏa thuận hợp tác Chính phủ VN-Lào) trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và quy trình, thủ tục điều chỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc theo Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc : Tham mưu về kế hoạch thực hiện các lớp bồi dưỡng theo Đề án 771 năm 2021. Lập phương án và triển khai công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng do địa phương đặt hàng; triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo kế hoạch. Phòng Đào tạo: Tổ chức kế hoạch, dự toán đào tạo trình độ đại học năm 2021. Tham mưu việc phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học vào các cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022...

      Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã cùng thảo luận tháo gỡ những công việc đang gặp khó khăn và đưa ra những phương hướng giải quyết các công việc trọng tâm trong tháng 6 tới đây.

      Kết luận Hội nghị, GS.TS.Trần Trung - Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 6 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thểVăn phòng Học viện tiếp thu, hoàn thiện các nội dung trong Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6/2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 7/2021, ủy quyền cho Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Học viện ký ban hành Báo cáo để làm căn cứ tổng họp, đánh giá phân loại đơn vị và cá nhân. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Tổ đôn đốc Văn phòng chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động 6 tháng đầu năm 2021 của Học viện đầy đủ, chính xác. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu thực hiện công tác bổ nhiệm lại viên chức quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021. Căn cứ kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp về công tác cán bộ vào ngày 23/6/2021 tham mưu phương án điều động, biệt phái, trưng dụng viên chức, người lao động của các đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và phương án tinh giản bộ máy, sắp xếp sử dụng đội ngũ. Các đơn vị thuộc khối Đào tạo theo công việc được phân công tập trung làm tốt công tác tuyển sinh trình độ đại học, tổ chức cho sinh viên nhập học vào cuối tháng 8/2021.Tổ chức mua các giáo trình dùng chung trong chương trình đào tạo năm thứ nhất, thứ hai. Tổ chức biên soạn các giáo trình của Học viện cho 21 môn học dành riêng trong chương trình đào tạo thí điểm của Học viện Dân tộc. Viện Chiến lược và chính sách dân tộc bám sát Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 - 2030 đã trình Lãnh đạo ủy ban. Trung tâm Thông tin - Thư viện tập trung tham mưu để chuẩn bị tốt xây dựng các phần mềm phục vụ cho công tác đào tạo, quản lý; xây dựng kho thư viện số phục vụ cho các công tác nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu. Tập trung mua các giáo trình dùng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các trường Đại học cho các môn chuyên ngành. Đề nghị Phòng Công tác chính trị Học sinh sinh viên bám sát các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các cấp có thẩm quyền, theo dõi chặt chẽ các việc thực hiện phòng chống Covid-19 của Học viện Dân tộc./.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068