Họp giao ban công tác tháng 6 năm 2020

05/06/2020

     Ngày 02/06/2020, tại Hà nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 6/2020. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 5/2020, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, kết quả cụ thể đã hoàn thành 246/246 nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị

     Về phương hướng công tác tháng 06 năm 2020, HVDT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 985/QĐ-UBDT ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho HVDT; Quyết định số 43/QĐ-UBDT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của HVDT; Quyết định số 06/QĐ-HVDT ngày 10/01/2020 của HVDTvề giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Học viện.

     Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 5 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể: Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên làm đầu mối, tiếp tục tham mưu giúp Giám đốc Học viện để theo dõi chặt chẽ tình hình phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, của Bộ, ngành chuyên môn, chính quyền địa phương về theo dõi diễn biến dịch. Phòng Tổ chức cán bộ, các đồng chí trong Đảng ủy, thường trực Hội đồng Học viện và các đơn vị có liên quan tham mưu tốt công tác tổ chức cán bộ của Học viện (thành lập Hội đồng Học viện nhiệm kỳ  2020 – 2025, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thư ký Hội đồng; kiện toàn nhân sự Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện). Văn phòng Đảng – đoàn thể tham mưu tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 (dự kiến vào trung tuần tháng 6/2020) và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2025(dự kiến cuối tháng 6/2020). Viện Chiến lược và chính sách dân tộc làm đầu mối tham mưu cho Giám đốc Học viện tham gia Tổ thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Giao Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế phối hợp với Tổ công tác tham mưu hoàn thiện phần nội dung được phân công trong Thuyết minh Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia CTDT giai đoạn 2021-2025. Văn phòng Học viện tham mưu triển khai các nội dung hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II (dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020). Phòng Đào tạo tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định về định mức lao động của giảng viên theo hướng cập nhật các hoạt động mới sau khi có sinh viên nhập học năm 2020… rà soát đảm bảo thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định đối với công chức, viên chức, người lao động trong Học viện, cam kết xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Phạm Hiếu