Họp giao ban công tác tháng 5 năm 2020

04/05/2020

     Ngày 04/05/2020, tại Hà nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2020. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 4/2020, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 2 năm 2020, đã hoàn thành 246/246 nhiệm vụ.

     Về phương hướng công tác tháng 05 năm 2020, HVDT nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cụ thể như sau:  Thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;; Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 985/QĐ-UBDT ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Học viện; Quyết định số 43/QĐ-UBDT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Học viện Dân tộc; Quyết định số 06/QĐ-HVDT ngày 10/01/2020 của Học viện Dân tộc về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Học viện.  Phòng Đào tạo: Xây dựng kế hoạch mở 03 ngành đào tạo năm 2020: Quản lý công, Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số; Văn hóa và Ngôn ngữ dân tộc thiểu số; Triển khai thực hiện kế hoạch triển khai Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học; Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Luật Giáo dục đại học sửa đổi và Nghị định số 99/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện; Họp về công tác chuẩn bị xây dựng đề án mở mã ngành năm 2020; Thực hiện rà soát các đề án mở ngành trong đó tập trung hoàn thiện hồ sơ cho 02 đề án mở ngành gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Khoa Sau đại học: Xây dựng dự thảo Đề cương tiểu dự án 2: Đào tạo đại học, sau đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Triển khai xây dựng các nội dung và dự toán nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tưởng Chính phủ. Khoa Dự bị đại học: Triển khai thực hiện Quyết định 184/QĐ-UBDT ngày 21/4/2020 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2020; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 28/KH-HVDT ngày 27/4/2020 về tuyển sinh hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm học 2020 - 2021…

     Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 4 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể: Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên làm đầu mối, tiếp tục tham mưu giúp Giám đốc Học viện để theo dõi chặt chẽ tình hình phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, của Bộ, ngành chuyên môn, chính quyền địa phương về theo dõi diễn biến dịch. Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu tổ chức việc đánh giá xếp loại công chức, viên chức và người lao động Học viện quý I/2020, căn cứ kết quả xếp loại để chi trả thu nhập tăng thêm quý I/2020 cho công chức, viên chức và người lao động Học viện. Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với các đơn vị chuyên môn thống nhất trình Giám đốc Học viện ban hành Thông báo về việc điều chỉnh thời gian phê duyệt kế hoạch, dự toán năm 2020 theo Quyết định số 06/QĐ-HVDT ngày 10/01/2020 về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Học viện. Phòng Kế hoạch – Tài vụ trình các Quyết định giao bổ sung kế hoạch, dự toán cho các đơn vị chuyên môn theo các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.Trung tâm Thông tin – Thư viện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu thực hiệnĐề án 414… rà soát đảm bảo thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định đối với công chức, viên chức, người lao động trong Học viện, cam kết xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068