Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2022

28/11/2022

     Chiều ngày 28/11/2022, Tại trụ sở, Học viện Dân tộc đã tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2022. GS. TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện và đồng chí Nguyễn Thị hạnh - Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của toàn thể viên chức, người lao động trong cơ quan.

 

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh đã trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

     Năm 2022 là năm thứ sáu của Học viện Dân tộc với chức năng, nhiệm vụ của một cơ sở giáo dục đại học. Một năm với những đổi mới tích cực trong quản lý, điều hành thông qua ban hành những văn bản quan trọng, quyết định về cơ chế tổ chức và hoạt động của Học viện, những quy trình thủ tục hành chính rõ ràng nhằm công khai minh bạch, khách quan trong công tác cán bộ, hành chính và tài chính của Học viện; thực hiện tốt quy chế dân chủ và thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí.

    Theo Quyết định số 639/QĐ-UBDT ngày 24/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức cấp phòng trực thuộc, Học viện Dân tộc có 12 đơn vị trực thuộc (06 phòng chức năng, 03 khoa, 01 viện, 02 trung tâm).

    Về viên chức và hợp đồng lao động: Học viện Dân tộc có 91 người (viên chức là 71 người, hợp đồng lao động là 20 người), có 31 đồng chí nam (chiếm 36.8%), 60 đồng chí nữ (chiếm 63,2%). Trong đó, số viên chức (VC) là người dân tộc thiểu số: 17 người, người lao động (NLĐ) là người dân tộc thiểu số: 3 người

     Về trình độ chuyên môn: có 01 Giáo sư-Tiến sĩ; 13 Tiến sĩ; 53 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 26  đồng chí có trình độ đại học, 1 đồng chí có trình độ trung cấp, 1 đồng chí có trình độ Trung học phổ thông.

    Lãnh đạo chủ chốt từ phó trưởng phòng trở lên: 26 người; Đội ngũ giảng viên: 28 người; Đội ngũ nghiên cứu viên: 12 người; Chuyên viên: 24 người, giáo viên THCS: 1 người, Kỹ sư: 1 người, Kế toán viên: 5 người, Thủ quỹ: 01 người; phóng viên: 1 người, biên tập viên: 2 người. Đảng viên: 65 người; Đoàn viên thanh niên: 14 người

    Học viện là đơn vị dự toán cấp II, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội; 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện là đơn vụ dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

    Ngay từ đầu năm 2022, tập thể Ban Giám đốc Học viện đã phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn Học viện đã bám sát các chủ trương và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc. Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Học viện kết quả các hoạt động của Học viện được thực hiện nề nếp, hiệu quả và đúng tiến độ kế hoạch do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban giao.

    Công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Học viện đảm bảo đúng quy chế làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Ủy ban giao. Tập thể lãnh đạo Học viện tham dự đầy đủ các cuộc họp theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, duy trì thực hiện việc xây dựng lịch công tác tuần, chương trình công tác tuần để không xảy ra việc chồng chéo, bỏ xót nội dung cần chỉ đạo điều hành, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc.

     Đội ngũ cán bộ của Học viện nhiệt tình công tác, năng lực được tăng cường, làm việc có tinh thần trách nhiệm, phối hợp có hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mối đoàn kết nội bộ trong cơ quan và trong từng đơn vị thuộc Học viện được duy trì tốt. Lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện đã nêu cao tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm, là tấm gương sáng để viên chức và hợp đồng lao động Học viện noi theo và thực hiện. Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên của Học viện có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Học viện, tham gia tích cực vào việc xây dựng và phát triển của Học viện. Động viên, thu hút, làm tốt công tác tư tưởng và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức và hợp đồng lao động Học viện, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

     Phần thảo luận đã diễn ra sôi nổi với các ý kiến tập trung góp ý cho Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022, phương hướng và giải pháp triển khai các hoạt động nhiệm vụ năm 2023.

     Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, phản ánh được nhiều tâm tư cũng như giải đáp, tháo gỡ những thắc mắc của tập thể viên chức, người lao động toàn Học viện./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068