Hội nghị về hoạt động sáng kiến cấp sơ sở của Học viện Dân tộc

29/03/2019

 Sáng ngày 29/03/2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị góp ý Quy chế hoạt động sáng kiến cấp sơ sở của Học viện Dân tộc. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị nhấn mạnh: Hoạt động sáng kiến trong cơ quan, đơn vị có ý nghĩa, đặc biệt trong hoạt động chuyên môn luôn phải thực hiện sáng tạo, mỗi một cán bộ cần được cải tiến từ những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong những năm qua, đơn vị đã phát động thi đua, các cá nhân đã tích cực đổi mới để công việc được hiệu quả, đơn vị đã hoạt động bài bản, tuy nhiên trong quá trình thực hiện cần cập nhật và khắc phục hạn chế để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Toàn cảnh Hội nghị

Các ý kiến góp ý tại Hội nghị tập trung vào một số nội dung: Thành phần trong Hội đồng sáng kiến là cán bộ của Học viện có đủ năng lực chuyên môn, cần có cơ chế giám sát, thời gian làm việc của Hội đồng phải cụ thể, người chủ trì sáng kiến phải được tập thể, đơn vị xác nhận…

Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện. Giao nhiệm vụ cho Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện Quy chế, làm quy trình ban hành văn bản, tham mưu văn bản triển khai thực hiện. Khuyến khích các cá nhân đăng ký sáng kiến nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

                                                                                    Thu Phương