Hội nghị thông qua Đề án tinh giản biên chế năm 2021

20/08/2020

     Ngày 20/8/2020, tại Hà nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị thông qua Đề án tinh giản biên chế năm 2021. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung – Q. Giám đốc HVDT nhấn mạnh: Mục tiêu tinh giản biên chế để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao chất lượng, thu hút những người có trình độ theo tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm vào các cơ quan Đảng, nhà nước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; tiết kiệm giảm chi phí thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương; góp phần trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.


Toàn cảnh Hội nghị

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Đậu Thế Tụng, Quyền trưởng  Phòng Tổ chức Cán bộ giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 1008/UBDT-TCCB ngày 12/8/2020 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc lập hồ sơ tinh giản biên chế năm 2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

     Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Hội nghị đã  rà soát, xem xét, xác định đối tượng tinh giản biên chế năm 2021 và thông qua dự thảo Đề án tính giản biên chế năm 2021 với kết quả 100% viên chức và người lao động nhất trí thông qua và đề nghị Tập thể Lãnh đạo Học viện xem xét, quyết định.

     Kết luận tại hội nghị Đồng chí Trần Trung, Q. Giám đốc Học viện nhất trí thông qua dự thảo Đề án Tinh giản biên chế năm 2021 của Học viện Dân tộc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Và giao Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo để gửi Vụ Tổ chức cán bộ theo đúng thời gian quy định.

Phạm Hiếu

        

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068