Hội nghị phổ biến Quy định của Ủy ban Dân tộc và các công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý

25/03/2024

     Chiều ngày 25/3/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc (HVDT) đã diễn ra Hội nghị phổ biến Quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm; Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý cấp Vụ, cấp Phòng năm 2024; triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm. Hội nghị do GS. TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện chủ trì với sự tham dự của các Phó Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động trong Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị

     Mở đầu Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã triển khai văn bản số 395/HD-UBDT ngày 14/3/2024 của Ủy ban Dân tộc (UBDT) hướng dẫn thực hiện quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

     Mục tiêu của hướng dẫn nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBDT về thực hiện chủ trương, quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo quy định tại Kết luận số 14/KL-TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ.

     Thông qua đó, tạo môi trường làm việc thuận lợi, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng vì Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động UBDT, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với phát huy dân chủ, xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, tạo môi trường thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, phục vụ sự phát triển, tạo động lực cho công chức, viên chức, người lao động phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.

     Ở nội dung tiếp theo, căn cứ Hướng dẫn số 1286/HD-UBDT ngày 12/8/2022 của UBDT về việc hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng của UBDT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Công văn số 164/CV-TCCB ngày 19/3/2024 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch, Học viện Dân tộc đã thông báo thời gian triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch và đề nghị các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch tại đơn vị đảm bảo đúng thời gian, tiến độ; Báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Học viện phụ trách đơn vị đăng ký tổ chức các cuộc hợp với Văn phòng Học viện để thống nhất báo cáo Giám đốc Học viện; Lập hồ sơ rà soát, bổ sung quy hoạch.

     Kết thúc Hội nghị, toàn thể viên chức, người lao động trong HVDT nhất trí với các nội dung được phổ biến và nghiêm tục triển khai thực hiện./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068