Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2019

03/05/2019

Ngày 02/5/2019, tại trụ sở Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2019. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Bế Trung Anh - Phó giám đốc Học viện cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chánh Văn phòng  Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 4/2018, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 4 năm 2019, đã hoàn thành 236/245 nhiệm vụ được giao. Đây là kết quả cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc cũng như toàn thể viên chức HVDT.

Về phương hướng công tác tháng 5, HVDT nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Về công tác cán bộ, xây dựng hồ sơ báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung biên chế sự nghiệp cho Học viện; Về công tác Văn phòng, hoàn thiện thanh lý và hủy tài sản năm 2018; xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản; Công tác kế hoạch - Tài vụ, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; kiểm tra tài chính các đề tài, dự án, hoạt động chi không thường xuyên năm 2019 do các đơn vị trực thuộc Học viện thực hiện; thẩm định dự toán các lớp bồi dưỡng, các đề tài, đề án, dự án do HVDT chủ trì; rà soát, báo cáo thu chi phát sinh, đối chiếu với Kho bạc, điều chỉnh kế hoạch và dự toán chi hoạt động bộ máy, lập báo cáo thuế. Về công tác thông tin, thư viện, triển khai tập huấn sử dụng chứng thư số và hệ điều hành tác nghiệp trong toàn Học viện; triển khai thực hiện hệ thống email trong Học viện; phối hợp với các phòng, khoa và trung tâm trao đổi dữ liệu, thông tin. Về Công tác bồi dưỡng, tham mưu Quyết định thành lập Tổ công tác về tiếng dân tộc thiểu số; triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động bồi dưỡng năm 2019; Tổ chức Đoàn khảo sát về nhu cầu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc theo thỏa thuận hợp tác quốc tế. Công tác đào tạo gồm kế hoạch triển khai đề án mở ngành; kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ đào tạo hệ dự bị đại học; quy trình tuyển sinh hệ dự bị đại học; thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn quốc.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong những tháng vừa qua, yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tại thông báo số 44,47; bám sát Quyết định 36 để trình phê duyệt kế hoạch, dự toán; tập trung giải quyết một số nội dung về công tác cán bộ: Ban hành quy trình bổ nhiệm, điều động, biệt phái và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng; tổ chức xét chuyển ngạch, thăng hạng cho viên chức; rà soát để đảm bảo thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định đối với công chức, viên chức, người lao động trong Học viện,  cam kết xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phạm Hiếu