Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2021

03/03/2021

     Sáng ngày 02/03/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2021. GS.TS.Trần Trung - Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 2/2021, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, kết quả cụ thể đã hoàn thành  214/214 nhiệm vụ.

 Toàn cảnh Hội nghị

     Về phương hướng công tác tháng 3 năm 2020, HVDT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 18/QĐ-HVDT của Giám đốc Học viện về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.  Kết luận Hội nghị, GS.TS.Trần Trung - Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 2 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể:  Giao Khoa dự bị đại học phối họp với Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên: đảm bảo các điều kiện để học sinh hệ dự bị đại học quay lại trường từ ngày 06/3/2021 và bắt đầu đi học từ ngày 08/3/2021. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về việc tiếp nhận sinh viên hệ cử tuyển học dự bị đại học tại Học viện. Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc: tham mưu thực hiện Đ án 771 theo các nội dung họp chuyên đề; tham mưu triển khai Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo” theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, dự toán tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào theo Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế: tham mưu cho Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 đặt hàng một số nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp bách, cần thiết, lựa chọn có thể giao trực tiếp cho các đơn vị, cá nhân đủ năng lực chủ nhiệm. Phòng Tổ chức cán bộ: tham mưu lịch tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ hạng IV lên hạng III của ủy ban Dân tộc năm 2020. Văn phòng Học viện tham mưu rà soát, sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất, phương án cấp phát đưa vào sử dụng có hiệu quả các phòng làm việc tại các trụ sở của Học viện…

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068