Hội nghị Giao ban công tác tháng 3 năm 2020

04/03/2020

     Ngày 03/03/2020, tại Hà nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2020. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự có toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 2/2020, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 2 năm 2020, đã hoàn thành 174/197  nhiệm vụ.

     Về phương hướng công tác tháng 03 năm 2020, HVDT nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cụ thể như sau:  Công tác Tổ chức, cán bộ: Hoàn thành đề án tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện. Hoàn thiện Đề án xin tăng chỉ tiêu biên chế viên chức cho Học viện gửi Bộ Nội vụ. Căn cứ nội dung Thông báo Kết luận số 423-KL/BCSĐ ngày 17/02/2020 của Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc tham mưu xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện theo Luật giáo dục mới. Văn phòng có 07 nhiệm vụ, gồm: Thống kê, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Học viện giao hàng tuần kịp thời, chính xác, hiệu quả. Tổng hợp, xây dựng các Báo cáo, lịch công tác tuần, tháng, quý I/2020 của Học viện gửi Ủy ban Dân tộc. Tổng hợp tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả góp ý vào các dự thảo văn bản, kết quả trình văn bản đi tháng 3, quý I/2020. Chuẩn bị nội dung họp giao ban quý I/2020.  Công tác chính trị, học sinh sinh viên: Chuẩn bị nội dung Hội nghị Đảng ủy mở rộng định kỳ tháng 03/2020. Tham mưu cho Bí thư Đảng ủy về kế hoạch hoạt động có liên quan đến tổ chức Đại hội đảng các cấp của Học viện trong tháng 3, tháng 4 năm 2020.  Công tác thông tin, thư viện: Tham mưu về danh mục các dự án đầu tư trong Đề án 414 đảm bảo thư viện số và các hoạt động chuyên môn của Học viện. Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế : Tham mưu  thực hiện Thông báo kết quả đánh giá xét chọn hồ sơ đề tài NCCB thuộc lĩnh vực KHXH&NV năm 2019 (đợt 2); Tham mưu  thực hiện gửi Vụ Tổng hợp trước ngày 05/3/2020 về Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021. Tham gia xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu các hoạt động khoa học công nghệ của Học viện, nghiên cứu các văn bản quy định trong Học viện về cơ chế liên thông giữa nghiên cứu, bồi dưỡng, đào tạo để tham mưu cho Giám đốc Học viện. Tổng hợp danh mục đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tổng hợp đăng ký sáng kiến cấp cơ sở đợt 1 năm 2020. Công tác bồi dưỡng: Hoàn thành cấp chứng chỉ cho các lớp đối tượng 3, đối tượng 4 Đề án 771 năm 2019; Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 771 năm 2019; Tham mưu Lãnh đạo Học viện chủ trì, phối hợp với Vụ TCCB tham mưu thực hiện trình Lãnh đạo Ủy ban v/v hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương.  Công tác đào: Xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận số 56 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 03/02/2020 về triển khai Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 (mở mã ngành: 01 ngành mới, 2 ngành đang mở). Khoa Dự bị đại học: Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng hệ dự bị đại học năm học 2020-2021.

     Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 2 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể:  Phòng Kế hoạch – Tài vụ rà soát, tổng hợp, đôn đốc làm việc với các đơn vị, cá nhân trong quá trình thanh quyết toán năm 2019. Phòng Đào tạo báo cáo Lãnh đạo Học viện bằng văn bản về những vấn đề còn thiếu trong các đề án mở ngành đặc biệt là vấn đề nhân lực; rà soát các đề án mở ngành trong đó tập trung hoàn thiện hồ sơ cho 02 đề án mở ngành gửi Bộ Giáo dục và đào tạo. Văn phòng Học viện khẩn trương rà soát, bố trí đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị điều kiện làm việc tại các trụ sở của Học viện Dân tộc. Khoa Dự bị đại học xây dựng Tờ trình để Lãnh đạo Học viện báo cáo Lãnh đạo Ủy ban về khung mô hình tổ chức bồi dưỡng hệ dự bị đại học tại Học viện năm 2020. Khoa Cơ bản chủ trì Chương trình đào tạo của mã ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số phối hợp với các khoa rà soát kết quả phân công giảng viên đảm nhiệm các môn, phân kỳ tổ chức đào tạo, biên soạn, lựa chọn giáo trình các năm. Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung trình hội nghị liên tịch về công tác cán bộ  về kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng viên chức của Học viện năm 2020… rà soát đảm bảo thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định đối với công chức, viên chức, người lao động trong Học viện, cam kết xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Phạm Hiếu