Hội nghị giao ban công tác tháng 12 năm 2020

10/12/2020

     Sáng ngày 09/12/2020, Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 12/2020. PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 11/2020, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, kết quả cụ thể đã hoàn thành  328/328 nhiệm vụ.

 Toàn cảnh Hội nghị

     Về phương hướng công tác tháng 12 năm 2020, HVDT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 985/QĐ-UBDT ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho HVDT; Quyết định số 43/QĐ-UBDT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của HVDT; Quyết định số 06/QĐ-HVDT ngày 10/01/2020 của HVDT về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Học viện.

     Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 11 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế làm đầu mối, rà soát các nhiệm vụ khoa học, công nghệ các cấp do Học viện, các đơn vị trực thuộc Học viện chủ trì đảm bảo việc hoàn thành các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo đúng quy định của ủy ban Dân tộc và Hợp đồng, thuyết minh đã ký kết. Phòng Đào tạo tập trung cho các đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học năm 2020 đảm bảo chất lượng, đúng quy định; phối hợp với các Khoa trình kế hoạch và dự toán biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo trình độ đại học năm 2021; trình Giám đốc Học viện về phương án tổ chức thực hiện tuyển sinh đại học năm 2021 trước ngày 14/12/2020. Khoa dự bị đại học và Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng lưu ý việc tổ chức quản lý đào tạo hệ dự bị đại học và công tác chuẩn bị cho kiểm tra định kỳ, thi học kỳ I của hệ dự bị đại học theo Thông tư 26 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Kế hoạch - Tài vụ là đầu mối tổng hợp tham mưu cho Giám đốc Học viện chỉ đạo: Phối hợp với các đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo hướng dẫn của Vụ Ke hoạch - Tài chính. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu về trình phê duyệt Đề án tự chủ của Học viện Dân tộc theo văn bản của Bộ Tài chính. Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Giám đốc Học viện chỉ đạo: Kế hoạch làm việc của Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ hạng IV lên hạng III năm 2020 trong ủy ban Dân tộc theo ủy quyền. Kế hoạch triển khai xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng 2, hạng 3 năm 2020 trong Học viện Dân tộc. Tổ chức đánh giá xếp loại viên chức, người lao động năm 2020; công tác thi đua khen thưởng năm 2020 theo hướng dẫn của ủy ban Dân tộc; tiếp nhận bằng khen, tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 về Học viện

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068