Hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2019

05/11/2019

     Ngày 04/11/2019, tại trụ sở Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2019. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự có toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 10/2019, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng10 năm 2019, đã hoàn thành 233/239 nhiệm vụ.

     Về phương hướng công tác tháng 11, HVDT nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 797/QĐ-UBDT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Học viện Dân tộc; Quyết định số 55/QĐ-UBDT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện và Quyết định số 36/QĐ-HVDT ngày 28/02/2019 của Học viện về ban hành kế hoạch công tác năm 2019 của HVDT cụ thể như sau: Về công tác Tổ chức, cán bộ: Hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ về xin giao tăng chỉ tiêu biên chế cho Học viện Dân tộc; Tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ hạng IV lên hạng III trong Ủy ban Dân tộc. Tổ chức đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Về Công tác văn phòng: Hoàn thành bố trí làm việc tại các trụ sở của Học viện. Về Công tác chính trị, học sinh sinh viên: Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý III, IV năm 2019 của Đảng ủy Học viện. Hoàn thiện các hồ sơ của Đề án nâng cấp Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc thành Đảng bộ cơ sở . Về công tác thông tin, thư viện: Triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Trang bị các phần mềm điều hành tác nghiệp áp dụng vào giải pháp giải quyết các công việc của Học viện. Về công tác khoa học, hợp tác quốc tế và tạp chí nghiên cứu dân tộc: Tổ chức tốt các hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc năm 2019 theo kế hoạch đã ban hành. Tổ chức xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019. Tổng hợp đăng ký đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp Bộ năm 2019. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2019 và tổng kết năm 2019 của các nhóm nghiên cứu trong Học viện. Hoàn thiện và vận hành Tạp chí Nghiên cứu dân tộc online. Về công tác bồi dưỡng: Tổ chức các Hội thảo về bồi dưỡng tiếng dân tộc. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nhóm đối tượng theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Ban Dân tộc các địa phương trong cả nước tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Về công tác đào tạo, khảo thí đảm bảo chất lượng: Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2020-2021 sau khi Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác dân tộc. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động phục vụ đào tạo đại học khi có Quyết định mở ngành đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức Hội thảo Việt – Lào năm 2019. Xây dựng Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện theo cơ chế đặc thù. Tổ chức đi kiểm tra việc thực hiện Đề án 771.

     Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng10 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tháng 11, bám sát Quyết định 36 khẩn trương rà soát, đề xuất, bổ sung hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Học viện Dân tộc theo chỉ tiêu được giao để tăng thêm số hợp đồng lao động theo Nghị định 68 làm việc tại 349 Đội Cấn và Coma6; tham mưu kịp thời, đúng quy định, quy trình về việc xem xét bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp Học viện theo các kết luận của Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc, của Đảng ủy Học viện; đảm bảo lộ trình thực hiện việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019, bình xét thi đua khen thưởng, tổng kết các Hội đồng, các Ban Chỉ đạo, các tổ công tác, các nhóm nghiên cứu. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung cho xét, công nhận sáng kiến năm 2019; Nghiệm thu các đề tài, dự án các cấp theo đúng quy định. Khoa Sau Đại học chuẩn bị tốt các nội dụng tổ chức Hội thảo quốc tế Việt – Lào. Là đầu mối tham mưu ký chương trình phối hợp với trường Đại học Duy Tân, Đại học Phenikaa…rà soát đảm bảo thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định đối với công chức, viên chức, người lao động trong Học viện, cam kết xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Phạm Hiếu