Hội nghị giao ban công tác tháng 02 năm 2023

03/02/2023

     Sáng ngày 02/02/2023, Hội nghị giao ban công tác tháng 02 năm 2023 đã diễn ra tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện, cùng sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

 

Toàn cảnh Hội nghị         

    Theo báo cáo của bà Nguyễn Thị Hạnh - Chánh Văn phòng Học viện, trong tháng 01/2023, Học viện Dân tộc đã hoàn thành 154/154  nhiệm vụ. Trong đó, Khối Tổng hợp có 76/76 nhiệm vụ, Khối Khoa học, hợp tác quốc tế có 21/21 nhiệm vụ, Khối Bồi dưỡng có 38/38 nhiệm vụ, Khối Đào tạo, khảo thí có 19/19 nhiệm vụ. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2023, Khối Tổng hợp tập trung triển khai 24 nhiệm vụ, Khối Khoa học, hợp tác quốc tế thực hiện 07 nhiệm vụ, Khối Bồi dưỡng thực hiện 14 nhiệm vụ và Khối Đào tạo, khảo thí có 06 nhiệm vụ cần hoàn thành.

     Trên cơ sở các ý kiến trao đổi và kết quả rà soát kế hoạch được giao năm 2023, kết luận tại Hội nghị, GS.TS. Trần Trung đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong tháng 02 năm 2023 như sau: Văn phòng Học viện hoàn thiện một số nội dung trong báo cáo kết quả công tác tháng 01 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2023 và ủy quyền cho Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Học viện ký ban hành.  Văn phòng Học viện tng hp toàn bộ các minh chứng ca các đơn vị về việc thực hiện các kết luận ca Giám đốc Học viện tại Thông báo s 01/TB- HVDT ngày 05/01/2023, báo cáo Giám đốc Học viện trước ngày 10/02/2023. Giao th trưng các đơn vị tập trung hoàn thành các nội dung đã kết luận trong tháng 2/2023. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo về việc đăng ký sáng kiến năm 2023 tới viên chức và người lao động Học viện. Phòng T chức Cán bộ tng hp việc đăng ký Kế hoạch công tác của tập th, cá nhân năm 2023 theo quy định của y ban Dân tộc. Giao Phòng Đào tạo tham mưu hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện định mức lao động của giảng viên năm 2022 hoàn thành trong tháng 2/2023. Các đơn vị tng hp rà soát các quy chế, quy định ca Học viện đ cập nhật, điều chỉnh b sung theo các quy định của Uỷ ban Dân tộc và các văn bản cấp trên. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung quản lý đội ngũ viên chức và người lao động của đơn vị đảm bảo quản lý về tiến độ công việc và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068