Học viện Dân tộc tổ chức họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc Quý II năm 2020

24/07/2020

       Ngày 24/7/2020, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của HVDT quý II năm 2020. PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT, lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Toàn cảnh cuộc họp

       TS. Đậu Thế Tụng, quyền Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả tổng hợp đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của HVDT qúy II năm 2020. Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị cùng thảo luận và cho các ý kiến nhận xét từng trường hợp cụ thể . Về cơ bản nhất trí với kết quả tổng hợp đánh giá phân loại viên chức và người lao động của HVDT qúy II năm 2020.

       Kết luận cuộc họp, PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị, cá nhân trong HVDT, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quý II; thống nhất thông qua kết quả đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của HVDT qúy II năm 2020. Giao Phòng Tổ chức cán bộ tiếp thu những ý kiến và kết luận tại cuộc họp để tiếp tục tham mưu theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

       Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý III năm 2020, PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT yêu cầu các đơn vị trực thuộc HVDT cùng phối hợp, tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ.

                                                                                       Phạm Hiếu