Giao ban công tác tháng 4 năm 2021

06/04/2021

     Sáng ngày 05/04/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác 04/2021. GS.TS.Trần Trung - Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong 03/2021, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, kết quả cụ thể đã hoàn thành  270/274 nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị

     Về phương hướng công tác 04/2021, HVDT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 18/QĐ-HVDT của Giám đốc Học viện về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 cụ thể: Phòng Tổ chức cán bộ: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét khen thưởng bậc cao của Học viện gửi Ủy ban Dân tộc theo quy định. Hoàn thành tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng IV lên hạng III trong Ủy ban Dân tộc. Tham mưu sắp xếp bộ máy, kiện toàn công tác cán bộ gắn với thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động của Học viện quý I/2021. Phòng Kế hoạch – Tài vụ: Triển khai thực hiện Quyết định số 18/QĐ-HVDT ngày 29/01/2021 của Giám đốc Học viện về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Phối hợp với các đơn vị để thẩm định và bổ sung hồ sơ thẩm định các nhiệm vụ của Học viện theo yêu cầu của Vụ Kế hoạch – Tài chính. Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế: Tổ chức quản lý, thực hiện đề tài các cấp do Học viện và các đơn vị trực thuộc Học viện chủ trì.  Viện Chiến lược và chính sách dân tộc: Tham mưu hoàn thiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 – 2030. Tham mưu thực hiện việc xây dựng tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Công văn số 373/UBDT – VPCTMT ngày 01/04/2021 của Ủy ban Dân tộc.Tạp chí nghiên cứu Dân tộc: Phát hành Tạp chí NCDT số 1/2021, vận hành Tạp chí Nghiên cứu dân tộc online. Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc: Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc. Chuẩn bị nội dung họp về biên soạn tài liệu năm 2021. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc: Tham mưu về kế hoạch thực hiện các lớp bồi dưỡng theo Đề án 771 năm 2021. Lập phương án và chuẩn bị công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng tại địa phương. Phòng Đào tạo: Hoàn thiện kế hoạch, dự toán mở mã ngành đào tạo  năm 2021. Hoàn thiện kế hoạch, dự toán đào tạo trình độ đại học năm 2021. Tham mưu ban hành Quy định về định mức lao động của giảng viên…

     Kết luận Hội nghị, GS.TS.Trần Trung - Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 3 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể: Phòng Kế hoạch – Tài vụ khẩn trương bám sát các Quyết định giao kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước để tham mưu việc điều hành thực hiện kế hoạch, rà soát dự thảo kế hoạch, dự toán của các nhiệm vụ trình lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt. Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị tốt hồ sơ để tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động của Học viện quý I năm 2021 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn. Viện Chiến lược và chính sách dân tộc tham mưu thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2030. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc tham mưu thành lập Tổ công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng ở địa phương của Học viện. Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tham mưu thành lập Tổ biên soạn giáo trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng.Văn phòng hoàn thiện, tiếp thu các hồ sơ về mẫu phiếu, mẫu xử lý văn bản, hoàn thiện văn bản hướng dẫn cách tính kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đối với tập thể, cá nhân Học viện Dân tộc. Tham mưu rà soát, sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất, phương án cấp phát đưa vào sử dụng có hiệu quả các phòng làm việc tại các trụ sở của Học viện…

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068