Công tác nắm tình hình thực hiện Đề án“Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025” năm 2019

30/11/2019

     Thực hiện nhiệm vụ của Tổ thường trực, giúp việc cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong việc kiểm tra nắm tình hình thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án771); trong thời gian tháng 10 và tháng 11 năm 2019, Học viện Dân tộc đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc UBDT tổ chức 9 đoàn kiểm tra nắm tình hình triển khai Đề án 771 tại các tỉnh: Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bình Phước, Quảng Nam, Kon Tum, Lâm Đồng và An Giang.

PGS.TS Trần Trung, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc đi nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Đề án 771 tại địa phương

     Nhiệm vụ của đoàn công tác là nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Đề án tại địa phương để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Đề án 771 trong năm 2019. Qua đó, phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tham vấn cho địa phương và đề xuất với UBDT những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Đề án.

     Các hoạt động của các đoàn công tác đã bám sát mục tiêu, chính sách của Đề án, tiếp thu, phản ánh trung thực kết quả đạt được, phát hiện kịp thời những bất cập trong quá trình triển khai Đề án tại địa phương để kịp thời rút kinh nghiệm điều chỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

PGS.TS Trần Trung, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc đi nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Đề án 771 tại địa phương

     Tại các buổi làm việc ở địa phương, các đoàn công tác đã tiếp nhận báo cáo tình hình của các cơ quan, đơn vị của các tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp thực hiện Đề án như: Ban Dân tộc, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo, Trường Chính trị tỉnh... Các đại biểu đã báo cáo, nêu ra một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trong công tác triển khai thực hiện Đề án: Công tác lập kế hoạch, xây dựng dự toán, xác định nguồn kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc; công tác chiêu sinh còn khó khăn do nhận thức về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc của các cấp các ngành còn chưa thật sự đầy đủ; chương trình tài liệu còn chậm ban hành; nhu cầu tập huấn cho độ ngũ giảng viên, báo cáo viên ở địa phương để đáp ứng điều kiện tổ chức bồi dưỡng; hệ thống văn bản hướng dẫn về chuyên môn quản lý bồi dưỡng chưa cụ thể; về bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số chưa rõ cơ chế tổ chức và quản lý, trong đó có quản lý về chứng chỉ bồi dưỡng; chương trình tài liệu và đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số vẫn thực hiện theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo thì chưa thực sự phù hợp. Qua đó, đoàn công tác đã có những giải đáp, hướng dẫn những nội dung liên quan đến tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc. Đồng thời, lĩnh hội những đề xuất của địa phương để tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBDT. Cũng tại các buổi làm việc, đại diện tại địa phương đã xác định rõ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, đánh giá đúng thực tế, triển khai thực hiện tổng hợp khách quan tình hình thực hiện các hoạt động diễn ra tại địa phương.

     Đoàn công tác đánh giá cao những  nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện các nội dung của Đề án trong thời gian vừa qua và định hướng trong thời gian tới Học viện Dân tộc sẽ chủ trì tham mưu cho Ủy ban Dân tộc ban hành hướng dẫn và tài liệu dành cho đối tượng 3,4; tổ chức việc bồi dưỡng cấp chứng nhận cho giảng viên, báo cáo viên tại địa phương giúp cho địa phương chủ động cho việc tổ chức các lớp bồi dưỡng; đề xuất với UBDT xây dựng thông tư hướng dẫn quản lý chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số đảm bảo đúng mục tiêu của Đề án./.

Minh Quân