Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 29/5/2023 đến ngày 02/6/2023)

29/05/2023

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

29/5/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

Thứ 3

(30/5/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tập thể Lãnh đạo Học viện về công tác cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

- Tập thể Lãnh đạo Học viện theo quy định;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Văn phòng Đảng – đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp thống nhất danh mục cơ sở dữ liệu, kế hoạch dữ liệu mở, chuẩn bị nội dung cho họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của UBDT

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Chuyên viên phụ trách CNTT của Trung tâm Thông tin - Thư viện

349 Đội Cấn

Thứ 4

(31/5/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Kế hoạch – Tài vụ; 3 Khoa chuyên môn.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp về công tác cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ

349 Đội Cấn

Thứ 5

01/6/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về công tác bồi dưỡng địa phương theo Chương trình mục tiêu quốc gia

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Tổ chức cán bộ; Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc; 3 Khoa chuyên môn.

- Các Hợp đồng lao động nguồn thu của Học viện và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tập thể lãnh đạo Học viện về công tác cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

- Tập thể Lãnh đạo Học viện theo quy định;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Văn phòng Đảng - đoàn thể;

- Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 6

(02/6/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo về tiến độ nhiệm vụ công tác của Học viện và 3 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Thành phần và thời gian dự họp của từng đơn vị theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài vụ.

Phòng họp tầng 2 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068