Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022)

17/01/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(17/01/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(18/01/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp trực tuyến Hội đồng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Văn phòng Học viện

 

Họp trực tuyến

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng đoàn kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Đồng Tháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Đồng Tháp

Thứ 4

(19/01/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng đoàn kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Đồng Tháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Đồng Tháp

Thứ 5

(20/01/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng đoàn kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Đồng Tháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Đồng Tháp

Thứ 6

21/01/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng đoàn kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Đồng Tháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Đồng Tháp

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Thông tin - Thư viện và Văn phòng Học viện cung cấp link phòng họp trực tuyến Zoom (No.1, No.2, No.3) của Học viện cho các đơn vị và trực đảm bảo đường truyền, kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao đầu mối chuẩn bị nội dung các cuộc họp trực tuyến có trách nhiệm thông báo thành phần họp, link phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện, chuẩn bị file tài liệu họp để share khi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến.

- Các đơn vị họp bàn giao công việc, tài chính, tài sản:

+ Phòng Đào tạo họp tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 09h00 ngày 18/01/2022(Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Đào tạo).

+Viện Chiến lược và chính sách dân tộchọp tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 09h00 ngày 20/01/2022(Thành phần tham dự theo thông báo của Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc).

+Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộchọp tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 09h00 ngày 21/01/2022(Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc).

- Đ/c Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Kho bạc và Cục thuế thành phố Hà Nội vào ngày 20/01/2022.

- ThS. Đinh Thị Hòa, Phó Trưởng PhòngKhoa học và Hợp tác quốc tế nghỉ phép từ ngày 10-24/01/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068