V/v thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03

26/03/2020

Căn cứ Thông báo số 36/HVTP-BDCB ngày 13/01/2020 của Học viện Tư pháp về việc Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014;

Trên cơ sở danh sách đã đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của các Vụ, đơn vị. Vụ Tổ chức cán bộ thông báo để các Vụ, đơn vị đăng ký tham gia, cụ thể:

Thời gian học và thi: (03 ngày) từ 22/4 đến 24/4/2020

Địa điểm: Học viện Tư pháp - phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Học phí thi và cấp chứng chỉ: 1.300.000 đồng/học viên (viên chức tham gia bồi dưỡng chi từ nguồn kinh phí của đơn vị).

Văn bản gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 10/4/2020 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ủy ban xem xét, quyết định./

Chi tiết Thông báo tại đường link sau: 36/HVTP-BDCB

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068