Thông báo v/v lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản công của Học viện Dân tộc năm 2023

26/10/2023

Tải file Thông báo tại đường đường link sau: 57/TB-HVDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068