Thông báo v/v giao trực tiếp chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự túc kinh phí

26/04/2022

Tải file thông báo tại đường dẫn sau: Thông báo số 24/TB-HVDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068