Giới thiệu kết quả SKKN năm 2020: Xây dựng HT bài giảng điện tử chuẩn hóa có sử dụng tài liệu đa phương tiện đối với CĐ “Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số” thuộc CT bồi dưỡng kiến thức DT đối với CB,CC,VC của ĐT3,ĐT 4

31/12/2020

1. Tên đề tài: Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử chuẩn hóa có sử dụng tài liệu đa phương tiện đối với chuyên đề “Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số” thuộc Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Thị Kim Cương, ThS. Lê Thanh Bình

3. Các thành viên tham gia:

4. Đơn vị chủ trì: Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc

5. Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2020

6. Mục tiêu nghiên cứu

6.1 Mục tiêu chung

Sáng kiến xây dựng 02 bài giảng điện tử chuẩn hóa có sử dụng tài liệu đa phương tiện đối với chuyên đề “Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số” thuộc Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ để tạo ra các bài giảng được chuẩn hóa, giúp cho các giảng viên được phân công giảng dạy chuyên đề này tiếp cận nhanh hơn, đầy đủ với các nội dung giảng dạy của chuyên đề.

6.2 Mục tiêu cụ thể

sáng kiến này với mục tiêu xây dựng bài giảng điện tử được chuẩn hóa có sử dụng tài liệu đa phương tiện đối với chuyên đề “Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số” thuộc Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Bài giảng điện tử chuẩn hóa có sử dụng tài liệu đa phương tiện của chuyên đề này ở 02 chương trình bồi dưỡng nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 sẽ được nhóm tác giả sáng kiến chỉnh sửa, hoàn thiện sau khi được Hội đồng sáng kiến nghiệm thu. 02 bài giảng này sẽ nằm trong hệ thống thư viện bài giảng chung của Khoa để giảng viên khai thác, sử dụng chung.

7. Các nội dung nghiên cứu chính

Áp dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng điện tử đối với giảng viên tại Học viện Dân tộc được coi là một trong những kỹ năng cần thiết đối với mỗi giảng viên hiện nay. Trên cơ sở phân công chuyên môn đối với giảng viên sinh hoạt chuyên môn tại khoa Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc, nhóm tác giả thực hiện sáng kiến với quy trình biên soạn bài giảng điện tử chuẩn hóa có sử dụng tài liệu đa phương tiện đối với chuyên đề “Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số” thuộc Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

a) Yêu cầu

- Bài giảng điện tử chuẩn hóa có sử dụng tài liệu đa phương tiện phải đầy đủ, ngắn gọn, chính xác, khoa học, thể hiện được nội dung trọng tâm cốt lõi của chuyên đề.

- Bài giảng điện tử chuẩn hóa về nội dung nhưng có tính mở để giảng viên có thể bổ sung cập nhật các thông tin, dữ liệu mới, đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với từng địa phương tổ chức lớp, phù hợp với đối tượng học viên.

- Có sử dụng các hình ảnh, clip minh họa cho các nội dung bài giảng nhằm cung cấp thêm kiến thức, kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến thực tiễn xã hội có liên quan đến bài giảng hoặc làm chủ đề thiết kế nội dung thảo luận nhóm.

b) Các bước thực hiện và người thực hiện

Bước 1. Xác định nội dung chuyên đề cần trình bày trong bài giảng điện tử.

- Chuyên đề “Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số” thuộc Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3 theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chuyên đề “Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số” thuộc Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 4 theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Bước 2. Tìm tài liệu liên quan và xác định những tài liệu ảnh, clip liên quan đến bài giảng.

Bước 3: Tiến hành soạn giảng trên máy tính

- Chuyên đề “Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số” thuộc Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3 theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chuyên đề “Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số” thuộc Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 4 theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Bước 4: Xin ý kiến góp ý của giảng viên Học viện (cơ hữu, thỉnh giảng) đối với bài giảng điện tử thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn của Khoa, góp ý qua email…

Bước 5. Bổ sung, hoàn thiện bài giảng điện tử và chia sẻ bài giảng điện tử cho giảng viên được phân công chuyên môn giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng năm 2020 của Học viện Dân tộc

8. Các sản phẩm chính

- 02 bài giảng điện tử chuẩn hóa có sử dụng tài liệu đa phương tiện và 02 bài giảng điện tử của chuyên đề trước khi thực hiện sáng kiến.

- Một số clip sử dụng trong thiết kế bài giảng điện tử chuẩn hóa có sử dụng tài liệu đa phương tiện

Ban Biên tập

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068