Hội đồng Khoa học và  Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 82/QĐ- HVDT ngày 13/4/2017 của Giám đốc Học viện Dân tộc. Tải file Quyết định: 82/QĐ-HVDT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN  HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN DÂN TỘC NHIỆM KỲ 2016-2020

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS. TS. GVCC. Trần Trung

Giám đốc Học viện Dân tộc

Chủ tịch

2

PGS. TS. GVCC. Ngô Quang Sơn

Phó Giám đốc Học viện Dân tộc

Ủy viên

3

PGS. TS. GVCC. Bế Trung Anh

Phó Giám đốc Học viện Dân tộc

Ủy viên

4

TS. Trịnh Quang Cảnh

Phó Giám đốc Học viện Dân tộc

Ủy viên

5

TS. Phí Hùng Cường

Trưởng Phòng Đào tạo,

Thư ký

6

TS. Nguyễn Văn Dũng

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Ủy viên

7

TS. La Đức Minh

Trưởng Khoa Sau đại học

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Hồng Vĩ

Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Ủy viên

9

TS. Vũ Thị Thanh Minh

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân tộc

Ủy viên

10

TS. GVC. Nguyễn Thị Bích Thu

Phó trưởng Phòng Đào tạo

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Thị Thân Thủy

Phó trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Ủy viên

12

TS. GVC. Giang Khắc Bình

Phó trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Ủy viên

13

TS. Đậu Thế Tụng

Phó trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Thị Thuận

Giảng viên Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số

Ủy viên

15

TS. Nguyễn Bình Minh

Chuyên viên, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Ủy viên

16.

TS. Đậu Tuấn Nam

Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I

Ủy viên

17

TS. Đỗ Tùng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương- Phú Thọ

Ủy viên

18

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên

Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

19

TS. Hoàng Hữu Bình

Nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Cán bộ Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

Ủy viên

20

PGS. TS. Lê Ngọc Thắng

Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

Ủy viên

21

PSG. TS Phạm Quang Hoan

Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam

Ủy viên

22

TS. Nguyễn Cao Thịnh

Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc

Ủy viên

23

TS. Đoàn Thị Kiều Vân

Phó trưởng phòng CSXH, Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc

Ủy viên

24

TS. Nguyễn Thị Huyền Nhung

Hàm Trưởng phòng, Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy, Ủy ban Dân tộc

Ủy viên

25

TS. Trần Văn Thuật

Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc.

Ủy viên

 

                                                

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068