Xây dựng đội ngũ giảng viên của Học viện Dân tộc nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2020 – 2023

03/07/2020

     Sáng 02/7/2020, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức phiên họp lãnh đạo các đơn vị chuyên môn khối đào tạo và bồi dưỡng xác định nhu cầu giảng viên của Học viện Dân tộc, nhằm hoạch định quy mô đội ngũ giảng viên để đáp ứng nhu cầu tổ chức đào tạo và bồi dưỡng trong giai đoạn 2020 – 2023. PGS.TS Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc chủ trì buổi họp cùng Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, các Khoa chuyên môn, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ.

     Đây là cơ sở để Học viện Dân tộc  thực hiện công tác tuyển dụng, mời giảng viên thỉnh giảng, thực hiện xét chuyển chức danh nghề nghiệp hoặc tổ chức đào tạo, đào tạo lại phù hợp với nhu cầu giảng dạy của Học viện.

Toàn cảnh buổi họp

     Tại buổi họp, các thành viện đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất về nhu cầu giảng viên phục vụ cho hoạt động đào tạo hệ dự bị đại học, đại học và các hoạt động bồi dưỡng của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2023. Trên cơ sở xác định định mức giảng viên phân kỳ theo thời gian thích hợp, các đơn vị chuyên môn lập kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên theo các môn học thuộc chương trình đào tạo đã được cấp phép và đội ngũ giảng viên thực hiện các chương trình bồi dưỡng Học viện Dân tộc đang thực hiện. Tập trung vào một số giải pháp trước mắt như sau:  Đề xuất mời giảng viên thỉnh giảng;  xác định nhu cầu chuyển ngạch từ viên chức khác sang ngạnh giảng viên của những viên chức có trình độ Thạc sĩ trở lên trong biên chế của các đơn vị trực thuộc.

     Kết luận tại cuộc họp, Quyền Giám đốc Trần Trung khẳng định trên cơ sở phân định chức năng, nhiệm vụ, xác định quy mô, xây dựng đội ngũ giảng viên giai đoạn 2020 - 2023 các đơn vị có liên quan  còn tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:

     Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc: Là đơn vị chủ trì tổng hợp nhu cầu giảng viên của các loại hình bồi dưỡng phân theo lĩnh vực, chuyên đề, trình độ để xác định quy mô giảng viên về số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý thuộc lĩnh vực bồi dưỡng; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo, phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi tính toán các loại hình bồi dưỡng (bồi dưỡng các lớp theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP, các lớp bồi dưỡng theo chương trình hợp tác quốc tế, các lớp bồi dưỡng theo Quyết định số 771/QĐ-TTg) theo quy mô của từng loại hình, phân bổ theo thời gian và tiến độ thực hiện trong từng năm

     Phòng Đào tạo: Trên cơ sở xây dựng Đề án mở 04 mã ngành về quy mô, phân kỳ theo từng kỳ đào tạo để xác định số lượng giảng viên, yêu cầu chất lượng theo ngạch giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên, về quy trình thực hiện, cần xây dựng nhu cầu cho giai đoạn, trước mắt tập trung cho giai đoạn 2020 - 2023.

     Phòng Tổ chức cán bộ: Tổng hợp đề xuất của các Khoa báo cáo nhu cầu, tham mưu các giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên theo các nội dung: Tuyển dụng viên chức là giảng viên có chuyên ngành phù hợp;  ký hợp đồng lao động đối với những giảng viên đã nghỉ hưu có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm; Xây dựng danh sách giảng viên theo đúng yêu cầu chuyên môn để thực hiện ký hợp đồng thỉnh giảng; chuyển ngạch giảng viên cho những viên chức  trong biên chế của  Học viện đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn theo yêu cầu của các Khoa; cử đi đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy của Học viện./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068