Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên và các nhà khoa học  tại tỉnh Đồng Tháp năm 2023

17/12/2023

     Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tường Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai doạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025. Từ ngày 14/12 đến 16/12/2023, Lớp Tập huấn, bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên và các nhà khoa học về kiến thức dân tộc tại Đồng Tháp năm 2023 đã được triển khai theo kế hoạch phê duyệt.

     Với mục đích xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy kiến thức dân tộc cho đ địa phương và nhằm nâng cao kiến thức dân tộc, thống nhất nội dung, mục đích, yêu cầu và phương pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng chính phủ. Lớp học diễn ra từ ngày 14 - 16/12/2023, học viên sẽ được truyền đạt 06 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số…

      Tài liệu của lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên tại tỉnh Đồng Tháp được xây dựng công phu, nghiêm túc, bao quát nhiều vấn đề cấp thiết ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Lớp tập huấn được các nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ các sở, ban, ngành hưởng ứng và cử tham gia lớp tập huấn từ trình độ thạc sỹ đến tiến sỹ chủ yếu ngành dân tộc học, nhân học, kinh tế ./.      

Chu Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068