Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên tỉnh Cao Bằng năm 2023

28/12/2023

     Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian 03 ngày, Học viện Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, tổ chức Lớp Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên tỉnh Cao Bằng năm 2023. Tới dự Lễ Khai giảng có đồng chí Hà Văn Vui, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức, giảng viên và học viên của lớp.

Đồng chí Hà Văn Vui, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng khai giảng lớp tập huấn

     Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Hà Văn Vui cho biết: Cao Bằng là tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước (94,88%), với 35 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 08 dân tộc chủ yếu sinh sống lâu đời, gồm: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, Hoa, Kinh. Hiện nay, ở nhiều địa phương của tỉnh Cao Bằng vẫn còn nhiều khó khăn như: Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, hạ tầng giao thông tuy đã được quan tâm đầu tư nâng cấp nhưng chưa đồng bộ. Chính vì vậy, ở nhiều vùng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa việc đi lại chưa thuận lợi, tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc ở một số địa phương còn canh tác theo phương thức cũ, lạc hậu, năng suất thấp; chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số cũng còn những hạn chế nhất định; bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc đang đứng trước nguy cơ mai một dần; những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại ở một số vùng; đội ngũ cán bộ cấp cơ sở vùng dân tộc thiểu sô còn nhiều hạn chế về kiến thức văn hóa, về phong tục tập quán trong đời sống của đồng bào các dân tộc, do đó việc đào tạo, tập huấn kiến thức dân tộc cho các giảng viên, báo cáo viên là nhiệm vụ hết sức cần thiết.

     Bồi dưỡng kiến thức dân tộc là một trong những nội dung quan trọng của Dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhằm mục tiêu nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bồi dưỡng kiến thức dân tộc sẽ giúp đội ngũ công chức, viên chức theo dõi công tác dân tộc ở các Bộ, ngành Trung ương và cán bộ công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số được bổ sung, nâng cao kiến thức về công tác dân tộc, qua đó vận dụng vào thực tiễn quá trình công tác, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

     Xuất phát từ vị trí, tầm quan trong của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng của việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Học viện Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên cán bộ, công chức, viên chức của các trường; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý thuộc các cơ quan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để triển khai thực hiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng này.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian tham gia Lớp tập huấn, các học viên đã được nghe các giảng viên trình bày 6 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Các chuyên đề giảng dạy trên sẽ được đội ngũ giảng viên của Học viện Dân tộc - Ủy ban Dân tộc giảng dạy và truyền đạt các nội dung cơ bản nhất về kiến thức dân tộc qua đó vận dụng vào thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Công Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068