Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên tại tỉnh Đắk Nông năm 2023

18/12/2023

Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tại tỉnh  Đắk Nông. Từ ngày 15-17/12/2023, Học viện Dân tộc đã tổ chức  lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh. Tham dự  các lớp bồi dưỡng có gần 30 học viên là giảng viên, báo cáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng cho các viên chức công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc.

Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng là các giảng viên của Học viện Dân tộc và Ủy ban Dân tộc có kinh nghiệm, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, hệ thống chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam nói riêng, am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trong khóa bồi dưỡng, các học viên được học tập, trao đổi lý thuyết  và  đi nghiên cứu thực tế, khảo sát một số mô hình điển hình về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn  tỉnh  Cần Thơ. Học viên được trang bị các chuyên đề về: Quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân tộc; Hệ thống chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam; Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Hệ thống pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng dân tộc thiểu số. Những chuyên đề trên đã giúp học viên nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh theo như mục tiêu của Đề án xác định.

Thay mặt Ban tổ chức lớp, Trưởng đoàn công tác của Học viện Dân tộc cảm ơn Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông và các giảng viên tham gia giảng dạy, đã truyền giảng các chuyên đề với nhiều nội dung ý nghĩa, bổ ích. Đồng thời đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng trong việc tham gia Lớp bồi dưỡng của các học viên. Thông qua hoạt động bồi dưỡng trên, các giảng viên, báo cáo viên đã được bổ sung cập nhật thêm những kiến thức mới về dân tộc, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt mục tiêu Đề án đã đề ra./.

Trần Công Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068