Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2024

03/07/2024

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Kế hoạch số 1171/KH-SNV ngày 25/6/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc thực hiện tiểu dự án 2 (thuộc dự án 5) Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024.

     Trong 05 ngày (từ ngày 3/7 đến ngày 7/7/2024), Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc thuộc Học viện Dân tộc phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3 tại tỉnh Lai Châu. Dự Khai giảng, có đồng chí Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng.

Đồng chí Trần Việt Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng

     Với mục tiêu cập nhật, bổ sung kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức đối tượng 3 làm công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia lớp bồi dưỡng có tổng học viên 60 học viên đến từ các sở, ban ngành của tỉnh gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

     Theo Chương trình bồi dưỡng, các học viên sẽ được tìm hiểu 6 nội dung chuyên đề như: Cộng đồng các dân tộc thiểu số và quan hệ dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam hiện nay; Bảm đảm quốc phòng – an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

     Qua lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được trang bị các nội dung cơ bản nhất về kiến thức dân tộc, qua đó vận dụng vào thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

TT Bồi dưỡng Kiến thức công tác dân tộc

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068