Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

16/01/2024

     Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 26/4/2023 của UBND huyện Vị Xuyên về việc Triển khai thực hiện Chương trình trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Vị Xuyên năm 2023; Căn cứ Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 23/6/2023 của UBND huyện Vị Xuyên về việc triển khai Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

     Trong 05 ngày (từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2024), Học viện Dân tộc phối hợp với Phòng Dân tộc huyện Vị Xuyên tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Dự Khai giảng, có đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, đại diện Phòng Dân tộc huyện Vị Xuyên, cùng các đồng chí trong Ban tổ chức, giảng viên và học viên của lớp bồi dưỡng.

 

Đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch huyện Vị Xuyên khai giảng lớp bồi dưỡng

     Với mục tiêu cập nhật, bổ sung kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức đối tượng 4 làm công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

     Lớp bồi dưỡng có tổng số học viên 201 người đến từ các xã, thị trấn: Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Thanh Thủy, Phương Tiến, Thuận Hòa, Minh Tân, Thị trấn Việt Lâm, Bạch Ngọc, Phong Quang, Thị trấn Vị Xuyên, Đạo Đức, Tùng Bá, được chia thành 04 lớp.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

     Theo Chương trình, học viên sẽ được giảng viên truyền đạt 6 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chuyên đề giảng dạy trên sẽ được đội ngũ giảng viên của Học viện Dân tộc - Ủy ban Dân tộc giảng dạy và truyền đạt các nội dung cơ bản nhất về kiến thức dân tộc qua đó vận dụng vào thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

            Tại Lễ Khai giảng, Ban tổ chức lớp đã phổ biến nội quy lớp học; đồng thời, đề nghị Phòng Dân tộc huyện phối hợp quản lý học viên trong thời gian bồi dưỡng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra./.

Công Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068