Đoàn đại biểu Học viện Dân tộc tham dự Đại hội đại biểu lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ cơ quan UBDT

(1)
Album ảnh khác