Thông tin Nhiệm vụ KH&CN Cấp cơ sở năm 2019

09/07/2019

1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Mã số: HVDT.03.2019

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hảo, Nghiên cứu viên, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện Dân tộc.

3. Các thành viên tham gia:

- ThS. Ngô Thị Trinh

Khoa sau đại học - Học viện Dân tộc

Thư ký

 

- ThS. Nguyễn Thị Nhiên

Viện Nghiên cứu Văn hóa dân tộc

Thành viên chính

 

-  ThS. Hoàng Thị Xuân

Trung tâm bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, Học viện Dân tộc

Thành viên chính

 

- ThS. Nguyễn Thu Trang

Khoa sau đại học - Học viện Dân tộc

Thành viên

 

- ThS. Đặng Kim Ngọc

Phòng Tổ chức, Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình

Thành viên

 

- ThS. Vũ Thùy Minh

Phòng Kế hoạch – Tài vụ, Học viện Dân tộc

Thành viên

 

4. Đơn vị chủ trì: Khoa Sau đại học, Học viện Dân tộc

5. Thời gian thực hiện: Năm 2019

6. Mục tiêu nghiên cứu:

6.1.  Mục tiêu chung

Cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030”.

6.2. Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ khung lý thuyết về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030”;

- Tổng hợp các bài học kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên thế giới và ở Việt Nam

- Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc từ khi thành lập đến nay.

- Dự báo các nhân tố tác động đến phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030.

-  Đề xuất mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động, đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030.

7. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng những phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành và liên ngành, trong đó sử chủ yếu các phương pháp, kỹ thuật sau:

- Phương pháp phân tích tổng hợp

- Phương pháp so sánh

- Phương pháp thống kê

- Phương pháp hệ thống hóa

- Phương pháp điều tra xã hội học

8. Các nội dung nghiên cứu chính

Nội dung 1. Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc

1.1. Một số khái niệm có liên quan

1.2. Khái quát về Học viện Dân tộc và đặc điểm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở Học viện Dân tộc

1.3. Khung lý thuyết về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc

1.4. Các nguyên tắc phát triển đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc

1.5. Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của một số nhà trường trên thế giới và ở Việt Nam. Một số gợi ý đối với phát triển đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ở Học viện Dân tộc

Nội dung 2. Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc thời gian qua

2.1. Thực trạng ban hành và thực hiện chính sách phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ở Học viện Dân tộc

2.2. Thực trạng phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ở Học viện Dân tộc về số lượng và cơ cấu

2.3. Thực trạng phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ở Học viện Dân tộc về chất lượng

2.4. Đánh giá về thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở Học viện Dân tộc và nguyên nhân

Nội dung 3. Đề xuất mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030

3.1. Dự báo các nhân tố tác động đến phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030

3.2. Định hướng mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030

3.3. Định hướng quan điểm phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030

3.4. Đề xuất nhiệm vụ và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030

3.5. Tính khả thi của phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030

9.  Các sản phẩm chính

9.1. Nội dung của sản phẩm

-  Đề tài được thực hiện thành công sẽ làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và xác định khung lý thuyết, tổng hợp các kết quả nghiên cứu phục vụ xây dựng Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025 .

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học cung cấp luận cứ về hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Học viện Dân tộc

- Làm cơ sở khoa học, tài liệu phục vụ cho nghiên cứu khoa học

- Cung cấp cơ sở khoa học xây dựng Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030

- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo cho Ban chủ nhiệm và các cá nhân ở các phòng ban có cán bộ tham gia thực hiện đề tài

- Quá trình nghiên cứu đề tài còn là cơ hội để nâng cao kiến thức và năng lực nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trẻ, là cơ hội học hỏi thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo. Thông qua các hoạt động của đề tài, cán bộ tham gia được tăng cường năng lực thiết kế nghiên cứu, xây dựng công cụ, xử lý số liệu và viết báo cáo.

9.2. Kết quả áp dụng

- Học viện Dân tộc;

- Các đơn vị trong Ủy ban Dân tộc có thể tham khảo, vận dụng vào thực tiễn đơn vị.

9.3. Kết quả phổ biến

- Báo cáo tổng hợp

- Báo cáo tóm tắt

- Bản A0 của Đề án

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

 

Ban Biên tập