Họp nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Quốc gia “Hệ thống hoá, đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay”

02/06/2019

     Ngày 01/6/2019, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia “Hệ thống hoá, đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc (CSDT) của Việt Nam từ năm 1986 đến nay” mã số: CTDT 06.16/16-20 thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và CSDT ở Việt Nam đến năm 2030”. Đề tài do TS. Trịnh Quang Cảnh làm Chủ nhiệm, Học viện Dân tộc là cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi Họp nghiệm thu

     Tham dự Hội thảo có đồng chí TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT - Chủ nhiệm Chương trình CTDT-16-20; đồng chí TS. Nguyễn Văn Hùng, Nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các thành viên trong Hội đồng; đại diện Bộ Khoa học & Công nghệ, đại diện Văn phòng Chương trình CTDT/16-20; đại diện Vụ Tổng, UBDT; đại diện cơ quan chủ quản và cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

     Tại buổi nghiệm thu, TS. Trịnh Quang Cảnh, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Dân tộc đã trình bày tóm tắt nội dung Đề tài. Trong đó nhấn mạnh: Hiện nay, có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về CSDT trên thế giới và Việt Nam. Các công trình trên đã có những đóng góp tích cực về lý luận, tổng kết thực tiễn, cung cấp những luận cứ làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định, tổ chức thực hiện CSDT. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu này còn bộc lộ những hạn chế nhất định, vẫn còn nhiều “khoảng trống” liên quan đến các nghiên cứu về CSDT. Vì vậy, hệ thống hoá và đánh giá các nghiên cứu về CSDT của Việt Nam từ năm 1986 đến nay có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm phân tích, đánh giá, xác định “khoảng trống’ về CSDT cần được nghiên cứu làm rõ trong thời gian tới. Bên cạnh việc phân tích, đánh giá làm rõ những đóng góp và tác động của công trình nghiên cứu đến việc hoàn thiện lý luận và thực tiễn của CSDT, đề tài sẽ tiến hành sắp xếp các nghiên cứu theo một bộ tiêu chí xác định, thành một chỉnh thể, hệ thống để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, khái quát và toàn diện vấn đề CSDT ở Việt Nam nhằm khai thác, sử dụng, trích xuất các thông tin về CSDT một cách nhanh chóng chính xác hơn. Từ đó, đề tài đề xuất hệ thống các giải pháp, định hướng và các khuyến nghị hoàn thiện CSDT ở nước ta trong thời gian tới góp phần thực hiện chiến lược đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

TS. Trịnh Quang Cảnh, Chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo

     Phát biểu chỉ đạo cuộc họp nghiệm thu, đồng chí TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đánh giá cao ý kiến của các thành viên trong Hội đồng. Theo đó, để Đề tài đáp ứng các yêu cầu theo Thuyết minh đặt hàng, sau nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài phải được sử dụng và góp phần vào việc định hướng, xác định các nghiên cứu về CSDT trong thời gian tới. Ban Chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu, chỉnh sửa những nội dung: Xác định rõ và chuẩn hoá các khái niệm trung tâm như “chính sách dân tộc”, “vùng DTTS”; Hoàn thiện các nội dung của các báo cáo khoa học đặc biệt là báo cáo tổng hợp, báo cáo kiến nghị, báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu. Đặc biệt cần làm rõ bổ sung tổng quan các nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài; Phân tích các nghiên cứu mang tính phản biện, tập trung vào các nghiên cứu phục vụ chiến lược công tác dân tộc; bổ sung danh mục các nghiên cứu về chính sách dân tộc; Đề xuất được khung nghiên cứu về CSDT trong thời gian tới;

     Đóng góp ý kiến với Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao quá trình nghiên cứu nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện công phu và đáp ứng được nội dung đặt hàng, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn cao, cung cấp cơ sở khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với CSDT hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở giúp định hướng nghiên cứu, hoạch định và thực hiện CSDT trong thời gian tới. Để hoàn thiện hơn kết quả nghiên cứu của đề tài, Hội đồng nghiệm thu yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài cần bổ sung các tài liệu liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu; thống nhất tiêu đề với nội dung triển khai; phần thực trạng phải làm rõ và phân tích các “khoảng trống” trong các nghiên cứu khi chưa đề ra được các kiến nghị, giải pháp gắn với thực tiễn vùng DTTS. Đồng thời, các kiến nghị, giải pháp cần xác định cụ thể, gắn với bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế. Sau khi nghiệm thu, kết qủa chắt lọc nghiên cứu của Đề tài cần chuyển giao cho cơ quan chức năng có liên quan sử dụng.

     Sau quá trình làm việc, đại diện Hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu. Theo đó, tất cả các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá Đề tài 8/8 phiếu đạt và đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT để tiếp tục hoàn thiện Đề tài theo Quy định./.  

Hồng Hải

Tin liên quan

Xem theo ngày: Xem