Tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ Học viện Dân tộc hiện nay

26/06/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Người đã xây dựng và rèn luyện Đảng ta thành một Đảng cách mạng chân chính. Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, Người nói: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt",  “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt". Vì vậy, quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người về xây dựng tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc hiện nay.

1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh rất đề cao vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, Người cho rằng “Tổ chức cơ sở đảng là nơi nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đ­ường lối, chính sách của Đảng và Nhà nư­ớc. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh. Hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng là chi bộ, nơi quán triệt và bàn các biện pháp chấp hành triệt để các nghị quyết của Đảng; nơi đấu tranh về quan điểm và rèn luyện đảng viên; nơi gắn liền Đảng với quần chúng, nơi vận động quần chúng thực hiện tốt chính sách của Đảng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng...”; “Chi bộ là đồn lũy của Đảng chiến đấu ở trong quần chúng,... là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng... Các chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”. “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở... Mỗi cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa ph­ương, theo đúng đường lối, chính sách của Trung ­ương [1] Chính vì chi bộ có vai trò quan trọng nh­ư vậy, cho nên muốn thực hiện tốt kế hoạch của Đảng, thì phải chăm lo củng cố chi bộ. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều đư­ợc thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do mỗi một chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do mỗi một đảng viên ra sức làm trọn 10 nhiệm vụ, đó là: (1) Tích cực phấn đấu để thực hiện mọi nghị quyết và chỉ thị của Đảng, tham gia sinh hoạt đảng đều đặn, luôn luôn tìm cách hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng giao cho. (2) Giữ gìn và củng cố sự đoàn kết thống nhất của Đảng. (3) Phục tùng nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng. G­ương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà n­ước và kỷ luật của các đoàn thể cách mạng của quần chúng mà mình tham gia. (4) Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và đ­ường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, t­ư tư­ởng và năng lực công tác của mình. (5) Hết lòng hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Đặt lợi ích của Đảng và lợi ích của Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. (6) Luôn luôn thắt chặt quan hệ với quần chúng, học tập quần chúng, tìm hiểu, lắng nghe nguyện vọng và ý kiến của quần chúng để phản ánh cho Đảng và kịp thời giải quyết một cách thích đáng. Ra sức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin và đ­ường lối, chính sách của Đảng trong quần chúng, tổ chức quần chúng thực hiện các chủ trư­ơng chính sách và nghị quyết của Đảng; phát triển ảnh h­ưởng của Đảng trong quần chúng. (7) G­ương mẫu trong lao động sản xuất, trong công tác, trong việc chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ, trong việc bảo vệ tài sản của Nhà n­ước và của tập thể; thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh chống lãng phí, tham ô. (8) Thực hành tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh với mọi tư tưởng và hành động ở trong Đảng và ngoài Đảng có hại đến lợi ích chung của Đảng, của cách mạng. (9) Tuyệt đối trung thành và thật thà với Đảng, không giấu giếm, xuyên tạc sự thật và cũng không dung túng cho ai giấu giếm, xuyên tạc sự thật với Đảng. (10) Giữ gìn bí mật của Đảng, của Nhà n­ước và luôn luôn cảnh giác với âm m­ưu phá hoại của kẻ địch”[2]. Do đó, phải thư­ờng xuyên củng cố, chỉnh đốn chi bộ, nhằm nâng cao chất lượng của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh.

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng ở Học viện Dân tộc

Hiện nay nước ta đang b­ước vào thời kỳ đổi mới phát triển, hội nhập quốc tế, bên cạnh những cơ hội, thời cơ lớn thì cũng có những thách thức mới: Các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước tìm mọi cách chống phá hòng làm mất uy tín của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ nhân dân với Đảng; những phần tử cơ hội biến chất trong không ít cơ sở đảng đang gây nguy hại tới uy tín của Đảng, làm ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tình hình đó đặt ra cho Đảng ta nói chung và đối với Đảng bộ Học viện Dân tộc nói riêng cần phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho các đảng viên, kiên định mục tiêu lý tư­ởng xã hội chủ nghĩa, tinh thần độc lập tự chủ và khả năng nhạy bén, sáng tạo, lãnh đạo đơn vị v­ượt mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gia qua, công tác xây dựng luôn được Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc quan tâm, việc xây dựng, kiện toàn các chi bộ trực thuộc được triển khai kịp thời. Vì vậy, các hoạt động của chi bộ đều rất nề nếp.Bên cạnh những mặt đạt được, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Dân tộc cũng bộc lộ một số hạn chế, một số chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ còn mang tính hình thức, các nội dung sinh hoạt chưa bám sát nhiệm vụ được giao, dẫn đến chất lượng các buổi sinh hoạt chưa cao.Điều này đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện. Thực tiễn đó, đòi hỏi Đảng bộ Học viện Dân tộc cần vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Các chi bộ trực thuộc phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn phương thức hoạt động của chi bộ, xây dựng quy chế và nguyên tắc trong sinh hoạt nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra.

Để vận dụng tốt tư tưởng  Hồ Chí Minh trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ Học viện Dân tộc cần làm tốt một số giải pháp sau:

Một là, cần tiếp tục quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác xây dựng Đảng. Tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên để nâng cao ý thức trách nhiệm cho các đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, tùy theo mỗi chi bộ của Đảng bộ bộ phận Học viện mà việc học tập, làm theo đó ở các góc độ, các nội dung sinh hoạt cụ thể có thể thực hiện được như: có thể đưa vào sinh hoạt chuyên đề một việc “làm theo” Bác trong thực hành tiết kiệm, noi gương về lối sống, về đạo đức, phong cách của Bác,... để hàng ngày mỗi đảng viên trong chi bộ có thể soi mình vào và có hướng phấn đấu tích cực hơn, gương mẫu hơn, cố gắng rèn luyện hơn,...

Hai là, đưa các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng vào sinh hoạt chi bộ; hàng quý, tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị; nội dung sinh hoạt chuyên đề  phải đư­ợc chi ủy chuẩn bị chu đáo, thiết thực, cụ thể và bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đặt ra.

Để chuẩn bị tốt được nội dung sinh hoạt chi bộ, đòi hỏi cấp ủy phải xây dựng chương trình kế hoạch toàn khóa, từng năm, từ đó gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của đơn vị ở cả nhiệm kỳ, để cụ thể hóa thành từng nội dung sinh hoạt chi bộ của từng tháng, từng quý, từng buổi sinh hoạt chuyên đề. Tập thể cấp ủy phải bàn bạc, nắm những ưu điểm, hạn chế của từng đảng viên từ đó phân công đảng viên tham gia vào từng nội dung sinh hoạt chi bộ mà cấp ủy xây dựng.

Ba là, tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt của chi bộ.Hình thức sinh hoạt phải phù hợp với từng nội dung sinh hoạt.Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt sao chu phù hợp với từng nội dung trong các buổi sinh hoạt Đảng. Cấp ủy chủ động phân công đảng viên tham gia tìm hiểu trước nội dung chủ đề sinh hoạt để tổ chức các hình thức sinh hoạt chi bộ một cách đa dạng, phong phú.

Bốn là, Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 8, tr. 288

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 288-289

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 28

4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 453-454

5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 222

6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 28


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 8, tr. 288

[2] H Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 8, tr. 288

 

Tin liên quan