Hội thảo trực tuyến tham vấn ý kiến chuyên gia về soạn thảo đề cương giáo trình đại học đợt 1 năm 2021

07/09/2021

     Sáng ngày 7/9/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn ý kiến chuyên gia về soạn thảo đề cương giáo trình đại học đợt 1 năm 2021. Chủ trì hội thảo GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự Hội thảo có thành viên Hội đồng biên soạn; chuyên gia; Ban biên soạn; lãnh đạo các đơn vị và giảng viên của HVDT.

GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT chủ trì Hội thảo

     Tại Hội thảo, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT nhấn mạnh: HVDT tổ chức biên soạn 5 cuốn giáo trình trong đợt 1 năm 2021, đây là những cuốn giáo trình có nội dung then chốt, thuộc 5 môn bắt buộc trong chương trình đào tạo của HVDT. Việc tổ chức Hội thảo với mục tiêu nghe Ban biên soạn trình bày nội dung và tham vấn ý kiến chuyên gia về khung định hướng, đảm bảo các đề cương phải phám sát chuẩn đầu ra và ma trận chuẩn đầu ra, do đó cần thảo luận để rà soát tránh trùng lắp. Biên soạn giáo trình phù hợp với nhận thức của sinh viên, số tín chỉ và số tiết theo chương trình đã quy định; chương trình hội thảo gồm 2 phần.

     Phần thứ nhất, các chủ biên trình bày nội dung tham luận: PGS.TS. Lê Ngọc Thắng, trình bày tham luận các dân tộc thiểu số Việt Nam; TS. Hoàng Hữu Bình, trình bày tham luận công tác dân tộc; TS. Trịnh Quang Cảnh, trình bày tham luận chính sách dân tộc; TS. Trần Minh Nguyệt trình bày tham luận chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số; PGS.TS. Ngô Quang Sơn trình bày tham luận phát triển nhân lực dân tộc thiểu số.

     Phần thứ hai, Hội thảo tập trung thảo luận về những vấn đề liên quan đến sự phù hợp của nội dung giáo trình với nhận thức của sinh viên, số tín chỉ và thời lượng giảng dạy. Thống nhất cách trình bày đề cương, các đầu mục trong đề cương cần ngắn gọn, đủ ý; rà soát, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung vào đề cương cho phù hợp để kiểm soát nội dung giáo trình, chuẩn đầu ra, khung kiến thức…

Các đại biểu tham gia Hội thảo trực tuyến

     Kết luận Hội thảo, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn, đánh giá cao thành viên Hội đồng biên soạn; chuyên gia; Ban biên soạn và đại biểu tham dự đã có những nội dung tham luận, chia sẻ thiết thực làm rõ vấn đề đặt ra. Phòng Đào tạo đề xuất với Giám đốc HVDT duyệt mẫu đề cương giáo trình gửi Ban biên soạn làm căn cứ để thống nhất thực hiện; các Ban biên soạn tiếp thu ý kiến tại hội thảo, rà soát, chọn lọc những nội dung phù hợp để hoàn thiện chỉnh sửa đề cương đảm bảo chất lượng và thời hạn đề ra./.

                                                                                       Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068