Hội nghị Giao ban công tác tháng 12 năm 2019

03/12/2019

     Ngày 03/12/2019, tại Hà nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 12 năm 2019. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự có toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

 

Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 11/2019, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng11 năm 2019, đã hoàn thành 230/235 nhiệm vụ.

     Về phương hướng công tác tháng 12, HVDT nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 797/QĐ-UBDT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Học viện Dân tộc; Quyết định số 55/QĐ-UBDT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện và Quyết định số 36/QĐ-HVDT ngày 28/02/2019 của Học viện về ban hành kế hoạch công tác năm 2019 của HVDT cụ thể như sau: Về Công tác Tổ chức, cán bộ: Hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ về xin giao tăng chỉ tiêu biên chế cho Học viện Dân tộcTổ chức bình xét thi đua, khen thưởng đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Hoàn thành việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng IV lên hạng III trong Ủy ban Dân tộc. Về công tác văn phòng: Hoàn thành bố trí làm việc tại các trụ sở của Học viện. Hoàn thành kế hoạch mua sắm tài sản.  Ban hành Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 gửi Ủy ban Dân tộc theo quy định. Tổng hợp, xây dựng báo cáo tuần, tháng của Học viện gửi Ủy ban Dân tộc; ban hành thông báo kết luận. Tổng hợp lịch công tác đúng tiến độ; đôn đốc giải quyết công việc. Đảm bảo các điều kiện làm việc, phục vụ hội nghị, hội thảo, cuộc họp của Học viện. Về công tác chính trị, học sinh sinh viên: Ban hành Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên; Tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác khen thưởng trong đảng bộ Học viện năm 2019; Hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc lần thứ hai, nhiệm kỳ (2020 – 2023) và Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ nhất, nhiệm kỳ (2020 – 2023); Ban hành Kế hoạch Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc. Ban hành Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019. Về công tác khoa học, hợp tác quốc tế và tạp chí nghiên cứu dân tộc: Ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở  đợt 2 năm 2019. Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học năm 2019. Triển khai thực hiện Dự án về tăng cường năng lực nghiên cứu và trang thiết bị khoa học công nghệ chuyên ngành cho Học viện. Bám sát Văn phòng Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia nông thôn mới để thực hiện các bước tiếp theo về đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia.  Tạp chí nghiên cứu Dân tộc : Phát hành Tạp chí NCDT Volume 8, Issue 4. Hoàn thiện và vận hành Tạp chí Nghiên cứu dân tộc online. Chuẩn bị hồ sơ chỉ mục ACI.

     Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng11 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tháng 12: Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc theo kế hoạch công tác năm 2019 theo đúng Quyết định số 36/QĐ-HVDT ngày 28/02/2019 của Học viện về ban hành kế hoạch công tác năm 2019 của Học viện Dân tộc; Các văn bản điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch và các nội dung tiến độ kế hoạch công tác đã được duyệt để tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác năm 2019. Các đơn vị chủ động xin ý kiến về lịch công tác tháng 12/2019. Giao Phòng Kế hoạch – Tài vụ lưu ý lịch thanh quyết toán, điều chỉnh dự toán để kịp thời thực hiện. Khoa Sau đại học tập trung chuẩn bị tốt nội dung tổ chức Hội thảo quốc tế Việt – Lào. Phòng Tổ chức các bộ, Văn phòng Đảng – đoàn thể tập trung tham mưu thực hiện công tác đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2019; Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và công tác khen thưởng trong Đảng bộ Học viện Dân tộc năm 2019 …rà soát đảm bảo thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định đối với công chức, viên chức, người lao động trong Học viện, cam kết xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Phạm Hiếu