Học viện Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quy chế quản lý việc in, cấp phôi chứng chỉ bồi dưỡng KTDT thuộc Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo QĐ số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của TT CP

12/10/2020

     Ngày 12/10/2020, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT)  tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quy chế quản lý việc in, cấp phôi chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT; tham dự Hội thảo có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT); đơn vị chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ; Học viện Chính trị Khu vực I; Ban dân tộc; lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị trực thuộc HVDT.  

Toàn cảnh Hội thảo

     PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT phát biểu: Việc xây dựng Quy chế quản lý việc in, cấp phôi chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ để HVDT tham mưu với UBDT ban hành. Do đó, nội dung Quy chế phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định về quản lý chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ. Hội thảo mong muốn nhận được nhiều ý kiến từ chuyên gia, thành viên tham dự để HVDT tiếp thu hoàn thiện Quy chế.    

     Tại Hội thảo, đơn vị chủ trì nhiệm vụ đã thông qua bản dự thảo Quy chế gồm một số nội dung: Những quy định chung; in và quản lý phôi chứng chỉ bồi dưỡng; cấp phôi chứng chỉ bồi dưỡng; trách nhiệm thực hiện Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến thiết thực, chủ yếu tập trung vào vấn đề về điều kiện cấp chứng chỉ, sửa tên Quy chế cho ngắn gọn, nêu rõ quyền và nghĩa vụ của người được cấp chứng chỉ, thời gian nhận thẩm định cấp phôi chứng chỉ…

     Kết luận Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn, ghi nhận ý kiến của các chuyên gia và thành viên tham dự; giao cho đơn vị chủ trì nhiệm vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Hội thảo để nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện văn bản, tham mưu với UBDT đảm bảo kịp thời và thực hiện đúng quy định.

                                                                                 Thu Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068