Giao ban công tác tháng 5 năm 2021

06/05/2021

     Sáng ngày 05/5/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác 05/2021. GS.TS.Trần Trung - Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

    Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong 04/2021, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, kết quả cụ thể đã hoàn thành  304/313 nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị

     Về phương hướng công tác 05/2021, HVDT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 18/QĐ-HVDT của Giám đốc Học viện về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 cụ thể: Phòng Tổ chức cán bộ: Tham mưu sắp xếp bộ máy, kiện toàn công tác cán bộ gắn với thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chuẩn bị nội dung họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng 4 lên hạng 3 của Ủy ban Dân tộc năm 2020, hoàn thiện Báo cáo kết quả tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng IV lên hạng III trong Ủy ban Dân tộc gửi Ủy ban Dân tộc. Triển khai đăng ký giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VssID cho toàn thể viên chức và người lao động Học viện.  Phòng Công tác chính trị, học sinh, sinh viên có 04 nhiệm vụ, gồm: Tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác phòng, chống dịch Covid 19. Triển khai các văn bản của Đảng ủy cấp trên. Chuẩn bị nội dung họp Đảng ủy định kỳ tháng 5/2021. Thực hiện công tác quản lý đối với học sinh hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc. Phòng Kế hoạch – Tài vụ: Triển khai thực hiện Quyết định số 18/QĐ-HVDT ngày 29/01/2021 của Giám đốc Học viện về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Phối hợp với các đơn vị để thẩm định và bổ sung hồ sơ thẩm định các nhiệm vụ của Học viện theo yêu cầu của Vụ Kế hoạch – Tài chính. Tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021. Phòng Khoa học và hợp tác quốc: Quản lý đề tài cơ sở năm 2021 (Hoàn thiện hồ sơ, biên bản để các đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ chỉnh sửa thuyết minh theo ý kiến Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021; Chuẩn bị các thủ tục hành chính để họp tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021). Tổng hợp đăng ký thực hành sáng kiến để xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 1, đợt 2 năm 2021. Trung tâm tư vấn chuyển giao KHCN, BVMT vùng dân tộc và miền núi: Chuẩn bị nội dung họp Tổ công tác xây dựng dữ liệu dân tộc của Học viện. Thực hiện dự án bảo vệ môi trường: Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường và đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hoàn thiện kế hoạch, dự toán về xây dựng dữ liệu công tác dân tộc của Học viện năm 2021. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, chương trình làm việc với World Bank. Viện Chiến lược và chính sách dân tộc: Biên sọan tổng hợp, dự thảo hoàn thiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc. Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc có : Hoàn thiện kế hoạch, dự toán tổ chức lớp bồi dưỡng KTDT cho cán bộ Lào theo Nghị quyết 16 của Chính phủ, kinh phí 2 tỷ đồng năm 2021. Hoàn thiện kế hoạch, dự toán tổ chức lớp bồi dưỡng KTDT cho cán bộ Lào theo thỏa thuận hợp tác kinh phí 520 triệu đồng năm 2021. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc: Tham mưu về kế hoạch thực hiện các lớp bồi dưỡng theo Đề án 771 năm 2021. Khoa Sau đại học thực hiện nội dung tiểu Dự án 2: Đào tạo trình sau đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Triển khai dự án “Tăng cường trang thiết bị nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Học viện Dân tộc”. Tham mưu thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025.

     Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã thảo luận tháo gỡ những công việc đang gặp khó khăn và đưa ra những phương hướng giải quyết các công việc trọng tâm trong tháng 5 tới đây.

     Kết luận Hội nghị, GS.TS.Trần Trung - Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 4 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể:  Phòng Kế hoạch - Tài vụ tham mưu cho Giám đốc Học viện điều hành kế hoạch, dự toán trong Học viện đảm bảo: Tập trung thực hiện công tác quyết toán năm 2020 theo kế hoạch của Vụ Kế hoạch - Tài chính trong tháng 5/2021; tham mưu hướng dẫn các đơn vị chuyên môn đề xuất các nội dung công việc năm 2022, tổ chức cuộc họp chuyên đề về rà soát tiến độ thực hiện công việc năm 2021, xác định danh mục đề xuất công việc năm 2022 đ hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn thành trước ngày 30/5/2021. Viện Chiến lược và chính sách dân tộc: Tham mưu đề xuất thực hiện quy trình, chuẩn bị dự thảo, báo cáo thảo luận tại Hội thảo, báo cáo Hội đồng Học viện thảo luận, quyết nghị, hoàn thành dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 - 2030 trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt trước ngày 30/5/2021. Phòng Tổ chức cán bộ: Tham mưu việc thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, báo cáo Giám đốc Học viện về Đề án tự chủ của Học viện Dân tộc, các Đ án hoạt động, Đề án tự chủ của các đơn vị trực thuộc Học viện và xây dựng báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Đ án thành lập Học viện Dân tộc giai đoạn 2016-2021. Trung tâm Bồi dưng kiến thức công tác dân tộc khẩn trương tham mưu, phân công công việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định phê duyệt kế hoạch của Ủy ban Dân tộc về Đ án 771 cho các đơn vị; kịp thời trình kế hoạch tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và đúng quy trình. Các Khoa chuyên môn căn cứ kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban rà soát chương trình tài liệu các chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp có thấm quyền phê duyệt hoặc cho phép sử dụng để biên tập, in ấn, xuất bản, phát hành theo quy định.  Trung tâm tư vấn chuyển giao KHCN, BVMT vùng dân tộc và miền núi tham mưu việc phân tích các dữ liệu, số liệu dân tộc phục vụ cho việc biên soạn tài liệu của Học viện./.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068