Giao ban công tác tháng 11 năm 2020

04/11/2020

     Sáng ngày 04/11/2020, Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11/2020. PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 10/2020, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, kết quả cụ thể đã hoàn thành 207/207nhiệm vụ.

 

Toàn cảnh Hội nghị

     Về phương hướng công tác tháng 11 năm 2020, HVDT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 985/QĐ-UBDT ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho HVDT; Quyết định số 43/QĐ-UBDT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của HVDT; Quyết định số 06/QĐ-HVDT ngày 10/01/2020 của HVDT về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Học viện.

     Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 10 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể:  Phòng Kế hoạch – Tài vụ là đầu mối tổng hợp tham mưu cho Giám đốc Học viện thực hiện tiến độ giải ngân các công việc được giao năm 2020 theo các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, rà soát các công việc không khả thi để thực hiện năm 2020 tham mưu cho Giám đốc Học viện báo cáo Ủy ban Dân tộc để làm thủ tục trả lại ngân sách nhà nước;  rà soát các công việc đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban phê duyệt kế hoạch và dự toán chi tiết, khẩn trương kịp thời triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các công việc trước ngày 30/11/2020. Phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các tổ chức, cá nhân đã tạm ứng kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn khẩn trương thanh toán tạm ứng tại Học viện và Kho bạc nhà nước. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trong Học viện Dân tộc thực hiện Công văn số 12294/BTC-HCSN ngày 07/10/2020 của Bộ Tài chính về việc phân loại và giao quyền tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; Công văn số 342/KHTC-TC ngày 14/10/2020 của Vụ Kế hoạch – Tài chính về việc thành lập và duy trì hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện; Công văn 434/CV-TCCB ngày 30/10/2020 của Vụ Tổ chức cán bộ về báo cáo làm rõ cơ sở pháp lý và dự kiến tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện Dân tộc theo Nghị quyết 19-NQ/TW. Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Giám đốc Học viện thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc, kiện toàn công tác cán bộ gắn với thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Tham mưu thành lập Hội đồng và tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ hạng IV lên hạng III trong Ủy ban Dân tộc. Khoa dự bị đại học là đầu mối tổng hợp để Học viện Dân tộc báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc về kết quả tuyển sinh hệ dự bị đại học năm 2020 và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. Văn phòng Học viện là đầu mối tham mưu Học viện Dân tộc triển khai thực hiện các nội dung hoạt động phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020…

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068