Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022)

24/01/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(24/01/2022)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Đảng ủy Học viện định kỳ tháng 01/2022

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn thanh niên;

- Thư ký Hội đồng Học viện;

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

15h30

Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo về thực hiện Dự án bảo vệ môi trường (ThS. Hà Quang Khuê)

Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

Thành phần tham dự theo thông báo của Viện Chiến lược và chính sách dân tộc

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 3

(25/01/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(26/01/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

144 Xuân Thủy

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Thái Nguyên

Thứ 5

(27/01/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về hoạt động của Tạp chí Nghiên cứu dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

- Lãnh đạo và viên chức của Tạp chí Nghiên cứu dân tộc, Trung tâm Thông tin – Thư viện;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài vụ, Văn phòng Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

28/01/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

 

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Thông tin - Thư viện và Văn phòng Học viện cung cấp link phòng họp trực tuyến Zoom (No.1, No.2, No.3) của Học viện cho các đơn vị và trực đảm bảo đường truyền, kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao đầu mối chuẩn bị nội dung các cuộc họp trực tuyến có trách nhiệm thông báo thành phần họp, link phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện, chuẩn bị file tài liệu họp để share khi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến.

- Viện Chiến lược và chính sách dân tộc tổ chức họp nghiệm thu chính thức 02 Dự án bảo vệ môi trường tại 349 Đội Cấn vào ngày 25/01/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068