Hội thảo góp ý phiếu khảo sát đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Đề án phát triển đội ngũ cb, cc, vc, nlđ đáp ứng nhu cầu của HVDT giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030”

13/09/2019

     Ngày 12/9/2019, tại trụ sở Học viện Dân tộc, Khoa Sau đại học đã tổ chức Hội thảo góp ý phiếu  khảo sát phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030”.Tham dự Hội thảo có các thành viên trong Ban Chủ nhiệm đề tài, đại biểu là giảng viên, nghiên cứu viên tại Học viện Dân tộc.

Toàn cảnh Hội thảo

     Thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030". Ban Chủ nhiệm đề tài sử dụng phương pháp điều tra xã hội học trong quá trình nghiên cứu, tiến hành xây dựng phiếu khảo sát nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc. Quy mô khảo sát là 70 phiếu, đối tượng khảo sát là công chức, viên chức, người lao động trong Học viện Dân tộc nhằm thu thập các thông tin có liên quan trực tiếp tới các nội dung nghiên cứu của Đề tài. Nội dung của phiếu gồm 03 phần với 33 câu hỏi, gồm: Thông tin chung; Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc; Định hướng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc.

     Phiếu khảo sát  cung cấp thông tin phục vụ các mục tiêu cụ thể của đề tài như: Làm rõ khung lý thuyết về phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030; Tổng hợp các bài học kinh nghiệm phát triển đội ngũ  công chức, viên chức, người lao động trên thế giới và ở Việt Nam; Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc từ khi thành lập đến nay; Dự báo các nhân tố tác động đến phát triển đội ngũ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030; Đề xuất mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đội ngũ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

     Các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận và đóng góp  ý kiến cho các vấn đề cụ thể như kết cấu, bố cục của phiếu khảo sát, nội dung câu hỏi, đối tượng câu hỏi nhằm xây dựng bộ câu hỏi, phiếu khảo sát  có chất lượng, phù hợp với các yêu cầu thông tin của đề tài.

     Tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự Hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ khẩn trương hoàn thiện phiếu khảo sát để phục vụ một cách có hiệu quả cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030”./.

Minh Quân

Tin liên quan