Giới thiệu kết quả sáng kiến cấp cơ sở năm 2018: Đổi mới cơ chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trang TTĐT HVDT

02/05/2019

Chủ trì sáng kiến: TS. Nguyễn Hồng Hải

Trang Thông tin điện tử Học viện Dân tộc hoạt động  theo Giấy phép thiết lập số 157/GP -TTĐT ngày 11/11/2015 và Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 152/ GPSĐBS - TTĐT ngày 02/11/2016 do Cục Phát thanh  truyền hình  và Thông tin điện tử. Đây là nơi giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Học viện thông qua mạng Internet có chức năng cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, công khai và là điểm truy cập duy nhất của Học viện trên môi trường mạng (địa chỉ truy cập trên Internet: www.hvdt.edu.vn).

Từ khi ra đời đến này, Trang Thông tin đã cơ bản đáp ứng được tôn chỉ, mục đích đề ra; Cung cấp đầy đủ, chính xác,  kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động nghiên cứu chiến lược và chính sách dân tộc; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện. Có thể nói, đến nay Trang Thông tin điện tử Học viện Dân tộc cơ bản đã thực hiện được vai trò là kênh thông tin chính thức của Học viện trên môi trường internet.

Để thực hiện chức năng và nhiệm vụ trên, Giám đốc Học viện đã giao Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị chủ trì, tham mưu giúp Ban giám đốc trong quản lý, khai thác, vận hành thông tin và tuyên truyền các kết quả hoạt động của Học viện trên Website. Hiện Trang Thông tin điện tử Học viện Dân tộc đã từng bước được hoàn thiện, đổi mới duy trì cập nhật, thực hiện lộ trình nâng cấp để hoạt động được hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, do Trang Thông tin điện tử được xây dựng từ năm 2013 trên nền ngôn ngữ đã cũ, lạc hậu nên việc nâng cấp khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện nay như truy cập bằng thiết bị cầm tay, hỗ trợ cho người khuyết tật… vì vậy, hiện nay việc nâng cấp chỉ dừng ở mức bổ sung được các modul cơ bản chứ chưa hoàn thiện được từng kết cấu chi tiết của các modul và hợp nhất cũng như liên kết được các modul trong khi tích hợp (điều này xuất phát do nguồn kinh phí để thực hiện website quá ít). Điều này gây khó khăn trong công việc quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin cho người quản lý cũng như quản trị của Website.

Xuất phát từ thực trạng trên tôi thực hiện sáng kiến này để đề xuất Đổi mới cơ chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử Học viện Dân tộc phù hợp với sự phát triển hiện nay.

- Phạm vi áp dụng của sáng kiến: Trang Thông tin điện tử của Học viện Dân tộc

- Đối tượng của sáng kiến: Giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thực hiện quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin hiện nay; góp phần quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử Học viện.

- Mục đích của sáng kiến

- Xây dựng được cơ chế thống nhất trong việc quản lý, vận hành, sử dụng thông tin;

- Thông tin được cung cấp một cách chính thống, đảm bảo theo thời gian, quy trình.

- Sáng kiến được áp dụng sẽ đóng góp vào việc:

Đảm bảo tính xác thực, tính thời sự và an toàn thông tin; thực hiện đầy đủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế của Học viện Dân tộc về bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý thông tin và an toàn thông tin trên Internet.

Trang Thông tin điện tử Học viện sẽ được xây dựng và hoạt động trên nền tảng các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; đáp ứng các tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định; Trang thông tin được đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn và bảo mật.

Nội dung

Sáng kiến gồm những nội dung cơ bản sau: Cơ chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin; Nguyên tắc cung cấp thông tin trên Trang thông tin Học viện cần tuân thủ; Cơ chế quản lý, duy trì Trang Thông tin điện tử; Thời hạn, trách nhiệm cung cấp thông tin; Một số giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động của Trang Thông tin điện tử Học viện Dân tộc trong giai đoạn hiện nay

Hiệu quả áp dụng sáng kiến

- Có cơ chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử Học viện sẽ giúp Lãnh đạo Học viện kiểm soát và kiểm tra thông tin một cách hiệu quả, an toàn.

- Các cá nhân, đơn vị liên quan trong quy trình xử lý và cung cấp thông tin sẽ chủ động thực hiện nhiệm vụ, quản lý hiệu quả thông tin do mình chịu trách nhiệm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức khi trao đổi thông tin với Ban Biên tập.

- Người quản trị sẽ có được thông tin chính xác, việc quản trị sẽ dễ dàng và gặp nhiều thuận lợi.

- Trang Thông tin điện tử Học viện có điều kiện đảm bảo hơn cả về nhân lực, kinh phí để duy trì hoạt động và phát triển, nâng cấp đáp ứng yêu cầu trong xu thế hiện nay.

- Thực hiện sáng kiến để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của Trang Thông tin điện tử.

Kết luận

Việc đổi mới cơ chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin của Trang Thông tin điện tử Học viện Dân tộc sẽ quy định rõ thẩm quyền quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin và tổ chức hoạt động trên Trang thông tin điện tử Học viện cũng như đối tượng khai thác, sử dụng thông tin trên Trang Thông tin cũng như thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của Pháp luật hiện hành về quản lý, cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước...

Các thông tin vận hành theo cơ chế trên sẽ được cung cấp đảm bảo được tính chính xác, thông tin, bài viết được duyệt, biên tập và cập nhật theo một trình tự logic, khoa học và nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu của Ban Giám đốc cũng như cán bộ trong và ngoài Học viện.

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, tôi nhận thấy quá trình vận hành, cung cấp thông tin theo cơ chế trên đã đạt được những hiệu quả nhất định. Các đơn vị, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ đã tích cực, chủ động và trách nhiệm hơn khi cung cấp thông tin. Cụ thể, theo quy định các thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc do Phóng viên của Trung tâm thực hiện, nên chỉ cần căn cứ vào lịch công tác tuần đăng tải trên Trang thông tin Học viện, các phóng viên được cử sẽ chủ động truy cập để theo dõi. Cũng căn cứ theo lịch công tác, các đơn vị chủ trì sự kiện sẽ có trách nhiệm mời Trung tâm Thông tin – Thư viện cử phóng viên đến chụp ảnh, viết tin nếu có yêu cầu. Mặt khác, với những sự kiện diễn ra ngoài khuôn khổ của Học viện (VD: như các hội thảo tổ chức theo kế hoạch, chương trình ở địa phương) thì theo cơ chế trên, Trưởng đoàn công tác sẽ có trách nhiệm phân công cho thành viên trong đoàn viết tin, chụp ảnh gửi bài viết về Ban Biên tập duyệt đăng… Việc quy định rõ trách nhiệm như trên sẽ tránh dẫn tới sự chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm gây ra những lỗ hổng trong quản lý và duy trì cập nhật thông tin.

Trên cơ sở thực tiễn đã minh chứng, việc đổi mới cơ chế quản lý vận hành và cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử được áp dụng sẽ ngày càng nâng cao được chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Thay mặt Trung tâm, theo chúng tôi hàng năm cần rà soát lại các quy định, quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Học viện theo đúng quy định của Pháp luật, của ngành và của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Cần đưa nhiệm vụ duy trì, cập nhật Website thành kế hoạch hoạt động thường xuyên của Học viện; bố trí kinh phí hoạt động và chi trả thù lao, nhuận bút theo quy định đã được ban hành để hoạt động được hiệu quả.

Chính vì vậy, để Trang Thông tin điện tử Học viện hoạt động ngày càng có chất lượng cao trong thời gian tới, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban Giám đốc Học viện, các đơn vị, cá nhân trong Học viện thì việc cải tiến phương pháp, cách thức quản lý và điều hành cũng như những sáng kiến đề xuất của của lãnh đạo trung tâm Thông tin - Thư viện, của thành viên Ban biên tập viên, kỹ thuật viên Trung tâm Thông tin - Thư viện là điều kiện quan trọng quyết định sự hiệu quả và thành công. /.