Danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ các cấp năm 2019

11/04/2019

 

A

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

 

Thư ký

Khoa học

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

quản lý

 

Tổ chức chủ trì

 

Tình trạng

I

Cấp Quốc gia

 

 

 

 

 

 

A

Đề tài

 

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030

TS. Nguyễn Văn Dũng

 

 

TS. Giang Khắc Bình

2017-2019

Chương trình CTDT/16-20

 

 

Học viện Dân tộc

 

 

Đang thực hiện

2

Nghiên cứu các mô hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn An Ninh

ThS. Đinh Thị Hòa

2017 -2019

 

Chương trình CTDT/16-20

 

Viện Chiến lược và CSDT

 

 

Đang thực hiện

3

Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng dân tộc Mông ở Việt Nam

TS. Hoàng Hữu Bình

TS. Võ Thị Mai Phương

2017- 2019

Chương trình CTDT/16-20

 

Viện Chiến lược và CSDT

 

Đang thực hiện

B

Dự án

 

 

 

 

 

 

1

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi bò thịt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

TS. Nguyễn Hồng Vỹ

 

 

ThS. Phương Đoàn

2017- 2019

Chương trình Nông thôn miền núi

 

Viện Chiến lược và CSDT

 

 

Đang thực hiện

II

Cấp Bộ và tương đương

 

 

 

 

 

 

A

Đề tài

 

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau về thành phần dân tộc

TS. Phan Văn Hùng

 

ThS. Trần Quốc Hùng

2018-2019

Ủy ban

Dân tộc

 

Học viện Dân tộc

 

 

Đang thực hiện

2

Nghiên cứu, đề xuất Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 -2030 và tầm nhìn những năm tiếp theo

TS. Hoàng Xuân Lương

 

ThS. Hà Quang Khuê

2017- 2020

Ủy ban

Dân tộc

 

Viện Chiến lược và CSDT

 

Đang thực hiện

3

Nghiên cứu xác định nhu cầu, nội dung, phương hướng đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ tri thức các dân tộc thiểu số

GS. TS.

Phó Đức Hoà

TS. Phạm Thị Thúy Hồng

2017- 2019

Ủy ban

Dân tộc

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng DT&MN

 

Đang thực hiện

4

Nghiên cứu thực trạng thu hút, tuyển dụng, sử dụng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương

TS. Phí Hùng Cường

TS. Đậu Thế Tụng

2018-2019

Ủy ban

Dân tộc

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng DT&MN

 

Đang thực hiện

5

Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

PGS. TS.

Phạm Tất Viễn

 

ThS. Nguyễn Văn Giang

2018- 2019

Ủy ban

Dân tộc

Viện Chiến lược và CSDT

 

Đang thực hiện

6

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020

 

ThS. Lưu Xuân Thủy

 

ThS. Phương Đoàn

2018- 2019

Ủy ban

Dân tộc

 

Viện Nghiên cứu Văn hóa dân tộc

 

Đang thực hiện

7

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

 

ThS. Dương Hiền Dịu

2017-2019

Sở KHCN tỉnh Đắc Lắc

 

Học viện Dân tộc

 

Đang thực hiện

8

Nghiên cứu thực trạng; đề xuất giải pháp bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển KTXH cho cộng đồng DTTS (Chăm, Hoa, Khmer) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến 2020, tầm nhìn 2030”

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

 

 

 

ThS. Hoàng Kiều Ngân

2017- 2019

Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh

 

 

Học viện Dân tộc

 

 

Đang thực hiện

9

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2025 định hướng đến năm 2030

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

 

 

ThS. Dương Hiền Dịu

2018- 2019

Sở KHCN tỉnh Lâm Đồng

 

 

Học viện Dân tộc

 

 

Chuẩn bị nghiệm thu nội bộ

B

Dự án bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

PGS. TS.

Nguyễn Xuân Cự

 

ThS.Nguyễn Thu Trang

2016- 2020

Ủy ban Dân tộc

 

Học viện Dân tộc

 

Đang thực hiện

2

Xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ dân tại vùng đồng bào tộc và miền núi khu vực Đông Bắc”

TS. Nguyễn Hồng Vỹ

 

ThS. Mai Đức Hùng

2017- 2019

Ủy ban

Dân tộc

 

Viện Chiến lược và CSDT

 

Đang thực hiện

Tin liên quan