PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN

 

Đơn vị:

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

Trưởng Phòng

ThS. Đỗ Thị Thu Hiên 

Điện thoại:

0988501388

Email:

phongctct@hvdt.edu.vn

Địa chỉ:

Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên được thành lập theo quyết định số 507/QĐ-UBDT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc. Theo Quyết định số 29/QĐ-HVDT ngày 10/02/2017 của Giám đốc Học viện Dân tộc, phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên có chức năng và nhiệm vụ như sau:

I. Vị trí, chức năng

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên là phòng chức năng thuộc Học viện Dân tộc có chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Dân tộc các nhiệm vụ về chính trị, tư tưởng, công tác hoạt động đoàn thể trong công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc phạm vi Học viện quản lý. Trực tiếp quản lý học sinh, sinh viên, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại Học viện, kiểm tra giám sát tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong học sinh, sinh viên và việc chấp hành các nội quy, quy định do Học viện đề ra. Quản lý công tác y tế với học sinh, sinh viên học tập tại Học viện Dân tộc.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

 Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 17 của Điều lệ Trường Đại học và các quy định cụ thể sau đây:

1. Công tác chính trị, tư tưởng

- Xây dựng, trình Giám đốc phê duyệt chương trình, kế hoạch hành động về công tác chính trị, tư tưởng trong công chức, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên tại Học viện, phản ánh kịp thời với Ban Giám đốc và đề xuất các biện pháp giải quyết hợp lý những vấn đề liên quan.

- Tổ chức sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự cho học viên và học sinh, sinh viên. Triển khai tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên và Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Ban Giám đốc Học viện với học viên và học sinh, sinh viên.

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động, các ngày lễ, hội và các sự kiện của học viên và học sinh, sinh viên tại Học viện. Phối hợp với các đơn vị trả lời các nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người họcThực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước trong học viên và học sinh, sinh viên.

2. Công tác quản lý cơ sở vật chất

Tham mưu với Giám đốc Học viện Dân tộc tổ chức thực hiện mua sắm, duy tu, bảo dưỡng, sử dụng có hiệu quả khu ký túc xá, nhà đa năng, nhà truyền thống, sân chơi, bãi tập… của Học viện.

3. Công tác Học sinh, sinh viên

Thực hiện các chế độ, chính sách, quy chế, quy định liên quan đến học sinh, sinh viên; quản lý dữ liệu, cập nhật thông tin cá nhân, các hoạt động rèn luyện của học sinh, sinh viên trên phần mềm quản lý học sinh, sinh viên. Cấp giấy chứng nhận, xác nhận học sinh, sinh viên đang học, đã học, kết quả rèn luyện, vay vốn, trợ cấp, miễn giảm học phí (trừ các giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo). Phối hợp với các đơn vị giải quyết các thủ tục chuyển trường, chuyển về địa phương đối với các học sinh, sinh viên nghỉ học.

4. Công tác an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội và quản lý học sinh, sinh viên tạm trú.  

- Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền sở tại xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên của Học viện. Hướng dẫn học sinh, sinh viên nội trú tại Học viện khai báo tạm trú, tạm vắng.

- Quản lý người học ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; lập hệ thống thông tin quản lý người học nội - ngoại trú.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động học sinh, sinh viên tự quản, nhân rộng mô hình quản lý người học nội - ngoại trú; chủ trì công tác giao ban định kỳ giữa Học viện với công an và chính quyền địa phương.

5. Công tác kiểm soát phòng học 

- Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định Học viện trong giảng dạy và học tập trên khu vực giảng đường.

- Phối hợp với các phòng chức năng thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và ổn định trật tự trong khuôn viên Học viện.

- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời đến các đơn vị liên quan khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng.

6. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

- Phối hợp với Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Tài vụ tổ chức cho học sinh, sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế và vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm tai nạn; nhận và phát thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho học sinh, sinh viên; kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện thủ tục thanh toán tiền bảo hiểm tai nạn.

- Phối hợp với Văn phòng Học viện thực hiện việc quản lý chăm sóc, tư vấn sức khoẻ cho học sinh, sinh viên; sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chuyển học sinh sinh viên lên cơ sở y tế tuyến trên; mua, quản lý và cấp phát thuốc cho học sinh, sinh viên theo định mức quy định.

7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

III. Cơ cấu tổ chức

1.Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng:

- Trưởng phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

- Phó trưởng phòng do Giám đốc Học viện Dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công.

2. Số lượng người làm việc

 Số lượng người làm việc của phòng trong tổng số lượng người làm việc của Học viện Dân tộc được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc phê duyệt./

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068