Khai giảng Lớp tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các sở, ban, ngành tại tỉnh Gia Lai năm 2019

12/11/2019

        Sáng ngày 11/11/2019 tại Gia Lai, Học viện Dân tộc tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các sở, ban, ngành tại tỉnh Gia Lai năm 2019. Lớp tập huấn có sự tham dự của 20 học viên là giảng viên, báo cáo viên đến từ các sở, ban, ngành tại tỉnh Gia Lai.

Ảnh Hội nghị tập huấn

       Với mục tiêu nâng cao kiến thức dân tộc, thống nhất nội dung, mục đích, yêu cầu và phương pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng cho nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “ Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Lớp tập huấn được tổ chức trong 03 ngày, với 06 chuyên đề gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam; Công tác quản lý văn hóa vùng DTTS; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; Công tác quốc phòng - an ninh ở vùng DTTS và miền núi; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS vững mạnh; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc.

       Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên là các nhà khoa học có kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực công tác dân tộc, với mong muốn trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phương pháp truyền đạt các chuyên đề để chuẩn bị phục vụ giảng dạy các lớp tập huấn đối tượng 3 và đối tượng 4 tại địa phương. Sau Lễ khai giảng các học viên cùng giảng viên trao đổi các nội dung chuyên đề theo chương trình của Ban tổ chức lớp.

Lê Thị Thu Thanh