Hội nghị giao ban tháng 6 năm 2019

04/06/2019

     Ngày 03/6/2019, tại trụ sở Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 6 năm 2019. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Bế Trung Anh - Phó Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

     Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chánh Văn phòng  Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 5/2018, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 5 năm 2019, đã hoàn thành 286/318 nhiệm vụ được giao.

     Về phương hướng công tác tháng 6, HVDT nghiêm túc thực hiện  tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 797/QĐ-UBDT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Học viện Dân tộc; Quyết định số 55/QĐ-UBDT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện và Quyết định số 36/QĐ-HVDT ngày 28/02/2019 của Học viện về ban hành kế hoạch công tác năm 2019 của Học viện Dân tộc cụ thể như sau: Về công tác Tổ chức, cán bộ: Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban  trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung biên chế sự nghiệp cho Học viện; tổ chức xét chuyển ngạch, thăng hạng cho viên chức. Về công tác thông tin, thư viện: Triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025”; tổ chức tập huấn sử dụng tổ chức tập huấn chứng thư số và hệ điều hành tác nghiệp trong toàn Học viện. Về công tác khoa học, hợp tác quốc tế và tạp chí nghiên cứu dân tộc: Tham mưu làm việc với các bên liên quan tổ chức Hội thảo quốc tế Thái học năm 2019; triển khai dự án hỗ trợ của Chương trình phát triển Anh quốc trong Học viện; tham gia Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2025 theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban. Về công tác bồi dưỡng: Trình phê duyệt kế hoạch và dự toán tổ chức lớp Lào theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/6/2018 của Chính phủ. Hoàn thiện hồ sơ mở mã ngành đào tạo của Học viện Dân tộc (theo ý kiến góp ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo)…

     Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 5 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tháng 6, bám sát Quyết định 36 để trình phê duyệt kế hoạch, dự toán; tập trung giải quyết một số nội dung về công tác cán bộ như giao bổ sung viên chế sự nghiệp cho Học viện; tổ chức xét chuyển ngạch, thăng hạng cho viên chức; rà soát để đảm bảo thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định đối với công chức, viên chức, người lao động trong Học viện, cam kết xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng  tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Phạm Hiếu