Họp Tổ thẩm định thuyết minh và kinh phí các đề tài cấp cơ sở năm 2019

20/05/2019

     Ngày 16/5/2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc đã tổ chức họp Tổ thẩm định thuyết minh và kinh phí các đề tài cấp cơ sở năm 2019. Đồng chí Trần Trung – Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc, Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì cuộc họp.

     Năm 2019, Học viện Dân tộc sẽ triển khai 02 đề tài cấp cơ sở đó là đề tài: Xây dựng cơ chế tập sự lãnh đạo, quản lý tại Học viện Dân tộc do TS.Đậu Thế Tụng, Quyền Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm chủ nhiệm và đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 do Ths. Nguyễn Thị Hảo, chuyên viên Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh cuộc họp.    

     Với Mục tiêu chính của các đề tài là: Cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030”. Và Cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030”.Đề tài được triển khai, sẽ là cơ sở khoa học để những nhà quản lý thực hiện tốt quy hoạch phát triển, đánh giá đúng năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động Học viện Dân tộc. Từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động đáp ứng nhu cầu của Học viện Dân tộc hiện nay và trong thời gian tới.

     Hội đồng đã tiến hành thảo luận về nội dung thuyết minh đề tài, thẩm định dự toán  và thống nhất kết luận như sau: Căn cứ những nội dung đã chỉnh sửa và góp ý của các thành viên Tổ thẩm định, Tổ trưởng tổ thẩm định quyết định giao 50.000.000 đồng thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2019.  Đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa nội dung và dự toán theo kinh phí đã được duyệt. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế hoàn thiện hồ sơ để tham mưu với Giám đốc ra quyết định phê duyệt đề tài và ký Hợp đồng triển khai thực hiện.

Phạm Hiếu